Aldaia aprova una nova convocatòria, així com les bases de les ajudes econòmic-esportives a esportistes d’alt nivell i esportistes d’elit promoció i alta competició del municipi d’Aldaia, dins del Programa d’ajudes a Esportistes d’Elit municipal, corresponent a l’exercici 2022.
La finalitat de la concessió d’esta ajuda, de fins a un màxim de 5000 euros, és col·laborar en les despeses que la formació, preparació esportiva i la competició exigeix als i les esportistes d’elit promoció i alta competició, així com del seu alt nivell convertits en referent i model per a la joventut, i afavorint el seu perfeccionament, amb vista a l’assoliment d’un més alt nivell en un futur pròxim.
Les persones beneficiàries han d’estar empadronades a Aldaia, per un període d’almenys dos anys anteriors a la data de la Convocatòria d’aquestes ajudes en el Butlletí Oficial de la Província. A més, la persona sol·licitant no ha d’estar incursa en cap de les circumstàncies que prohibeixen tindre la condició de beneficiari, així com no tindre deutes tributaris o amb la Seguretat Social. En cas que la persona esportista fora menor d’edat, serà el pare, mare, tutor/tutora o representant legal qui deurà trobara en compliment dels requisits. A més, també és necessari que el beneficiari estiga en possessió de la llicència federativa de l’exercici 2022 o de la temporada 2022/2023.
L’ajuda econòmic-esportiva va destinada a les persones acreditades com DAN (esportistes d’alt nivell) per resolució de l’òrgan competent del Consell Superior d’Esports incloent la relació d’esportistes d’alt nivell que es publicarà en el BOE i els acreditats com a esportistes d’elit promoció i alta competició que es publicaran en les llistes com a “Esportistes d’Elit” publicades per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (DOGV).
La sol·licitud de l’ajuda ja pot ser presentada, dins dels 20 dies hàbils de termini, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la Convocatòria d’aquestes ajudes en el Butlletí Oficial de la Província, el passat 24 de gener de 2023. D’esta manera s’acceptaran sol·licituds fins al dia 21 de febrer de 2023, tant en via telemàtica a través de la web, com a presencial.
Els Esportistes d’Alt Nivell del Consell Superior de l’Esport rebran un import d’ajuda de 500€, els Esportistes d’elit de “Alta Competició” de la Comunitat Valenciana rebran l’import de 200€, i finalment, els Esportistes d’elit “Promoció” rebran una ajuda de 80€. L’ingrés de l’ajuda serà efectiu una vegada finalitzat el termini de recepció de sol·licituds i comprovats el compliment dels requisits per als beneficiaris.