Agència tributària

Glossari de termes tributaris

A

 • Actes de conformitat: Document públic expedit per la inspecció de tributs, quan l’obligat tributari manifeste la seua conformitat amb la proposta de regularització. Amb caràcter previ a la seua signatura serà necessari que es concedisca tràmit d’audiència a l’interessat perquè al·legue el que estime convenient al seu dret. Art. 156 Llei 58/2003, General Tributària.
 • Actes de disconformitat: Document públic expedit per la inspecció de tributs, quan l’obligat tributari no subscriga l’acta o manifeste expressament la seua disconformitat amb la proposta de regularització, fent-se constar expressament tal circumstància.
  A aquest Acta s’acompanyarà un informe de l’actuari en el qual s’exposen els fonaments de dret en què es basa la proposta de regularització. Art. 157 de la Llei 58/2003, General Tributària.
 • Activitats econòmiques Activitat s’exerceix amb caràcter empresarial, professional o artístic quan supose l’ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans, o d’un de tots dos, amb la finalitat d’intervindre en la producció o distribució de béns o serveis.
 • Actius financers Dret o Títol-valor sobre un bé mobiliari, amb valor monetari que són propietat d’una empresa, institució o individu, i que es reflecteixen en la seua comptabilitat.
 • Acord previ de valoració Acte Administratiu a través del qual, l’Administració Tributària, a sol·licitud de l’obligat tributari quan les lleis o reglaments propis de cada tribut el prevegen, determina amb caràcter previ i vinculant la valoració a efectes fiscals de rendes, productes, béns, despeses, i altres elements determinants del deute tributari. Art. 91 de la Llei 58/2003, General Tributària.
 • Administració tributària Conjunt d’òrgans que intervenen en les actuacions d’aplicació, inspecció i recaptació dels tributs, imposició de sancions i actes de gestió dels tributs.
 • Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) Organització administrativa responsable, en nom i per compte de l’Estat, de l’aplicació efectiva del sistema tributari estatal i del duaner, i d’aquells recursos d’altres Administracions i Ens Públics nacionals o de les Comunitats Europees la gestió de les quals se li encomane per llei o per conveni.
 • Al·legacions Argumentació oral o escrita, de fets o drets, en defensa de la seua causa.
 • Anotació preventiva Seient temporal i provisional d’un títol en el Registre de la Propietat o qualsevol altre Registre Públic, com a garantia precautòria d’un dret o d’una futura inscripció.
 • Ajornament Diferiment del moment de pagament del total del deute tributari.
 • Arxiu Conjunt ordenat de documents que una persona, una societat, una institució, etc., produeixen en l’exercici de les seues funcions o activitats.
 • Autoliquidació Són declaracions en les quals els obligats tributaris, a més de comunicar a l’Administració les dades necessàries per a la liquidació del tribut i uns altres de contingut informatiu, realitzen per si operacions de qualificació i quantificació necessàries per a determinar i ingressar l’import del deute tributari o si escau determinar la quantitat que resulte a retornar o compensar. Art. 120 Llei 58/2003, General Tributària.
 • Automòbil Vehicle de motor que serveix, normalment, per al transport de persones o de coses, o d’ambdues alhora, o per a la tracció d’altres vehicles amb aquella fi. S’exclouen d’aquesta definició els vehicles especials. Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març que aprova el Text Articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària.
 • Aval solidari d’entitat de crèdit És una de les formes previstes en la Llei 58/2003, General Tributària, per a garantir ajornament i fraccionament del deute tributari, que té com a efecte que l’interés exigible siga l’interés legal.

B

 • Baixa provisional per insolvència Estat provisional dels deutes tributaris que no hagen pogut fer-se efectives en els respectius procediments tributaris de recaptació, per insolvència provada total o parcial de l’obligat tributari, mitjançant la declaració total o parcial del crèdit com a incobrable, en tant no es rehabiliten dins del termini de prescripció.
  Art. 7 Llei 58/2003, General Tributària.
 • Base imposable Magnitud dinerària o d’una altra naturalesa que resulte del mesurament o valoració del fet imposable.
  Art. 50 Llei 58/2003 General Tributària.
 • Base liquidable Magnitud resultant de practicar, si escau, en la base imposable les reduccions establides en la Llei.
 • Benefici fiscal Exempció o bonificació establides per la Llei reguladora del Tribut, atesos els criteris justificatius d’aquests.
 • Bé immoble Béns que tenen una situació fixa en l’espai i no poden desplaçar-se. Així, els terrenys, edificis, finques o altres tipus de construccions
 • Bonificació Avantatge econòmic consistent en una disminució de l’import a pagar, com ocorre en les bonificacions fiscals, o un augment de la quantitat a cobrar.

C

 • Capacitat d’obrar Capacitat de realitzar actes que produïsquen conseqüències jurídiques, substancials o formals en el desenvolupament de la relació jurídic tributària.
 • Carregues Tribut o gravamen que s’imposa sobre una persona o cosa.
 • Cadastre immobiliari És un registre administratiu dependent del Ministeri d’Economia i Hisenda en el qual es descriuen els béns immobles rústics, urbans i de característiques especials. La descripció cadastral dels immobles comprendrà les seues característiques físiques, econòmiques i jurídiques, entre les quals es trobaran la localització i la referència cadastral, la superfície, l’ús o destinació, la classe de cultiu o aprofitament, la qualitat de les construccions, la representació gràfica, el valor cadastral i el titular cadastral.
 • Causahavent Persona que ha succeït o s’ha subrogat per qualsevol títol en el dret d’una altra o unes altres.
 • Causant Persona de qui prové el dret que algú té.
 • Compensació Manera d’extingir obligacions vençudes, dineràries o de coses fungibles, entre persones que són recíprocament creditores i deutores. Consisteix a donar per pagada el deute de cadascun per la quantitat concurrent.
 • Compravenda Contracte bilateral, onerós, que té per objecte el lliurament d’una cosa determinada a canvi d’un preu cert.
 • Comprovació de valors Procediment de gestió tributària pel qual, l’Administració, emprant els mètodes establits legalment comprova en valor declarat per l’obligat tributari de les rendes, productes, béns i altres elements determinants de l’obligació tributària.
 • Comprovació limitada Procediment de gestió tributària, iniciat d’ofici per l’Administració Tributària, a través del qual examina les dades consignades pels obligats tributaris en les seues declaracions i dels justificants presentats o que es requerisquen a aquest efecte, de dades i antecedents en poder de l’Administració que posen de manifest la realització del fet imposable i dels registres i altres documents exigits per la normativa tributària amb excepció de la comptabilitat mercantil.
 • Comunicació de dades És una classe especial de declaració presentada per l’obligat tributari davant l’Administració perquè siga aquesta qui determine la quantitat que, si escau, resulte a retornar.
  Comunitat de béns Quan la propietat d’una cosa o un dret pertany pro-indivís a diverses persones. Art. 392 Codi Civil.
 • Consignació del pagament Forma de pagament d’una obligació, consistent a depositar la cosa o la quantitat deguda davant el jutge o davant una persona habilitada a aquest efecte. En l’àmbit tributari, tindrà els efectes deslliuradors que les disposicions reglamentàries determinen. Art. 64 Llei 58/2003, General Tributària.
 • Contribució urbana/ rústica És la denominació que s’atorgava anteriorment a l’Impost sobre Béns immobles.
 • Contribució especial Tribut que s’exigeix a qui es beneficia de la realització d’obres públiques o de l’establiment de serveis públics.
 • Contribuent És contribuent el subjecte passiu que realitza el fet imposable.
 • Compte corrent bancari Compte obert mitjançant contracte entre un banc o institució financera de depòsit i una persona física o jurídica pel qual aquesta, després de depositar una certa quantitat de diners en aquella, pot disposar d’ell quan ho desitge. Es diferencia d’un compte d’estalvi que al seu titular se li proporcionen uns xecs o talons amb els quals pot disposar dels seus diners.
 • Quota diferencial Serà el resultat de minorar la quota líquida en l’import dels pagaments fraccionats, retencions, ingressos a compte, i quotes conforme a la normativa de cada tribut.
 • Quota íntegra És el resultat d’aplicar a la base imposable, el tipus de gravamen o la quantitat fixa assenyalada a aquest efecte.
 • Quota líquida Serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra les deduccions, bonificacions, addicions o coeficients previstos, si escau per la Llei de cada tribut.

D

 • Deure Estar obligat a alguna cosa per la llei divina, natural o positiva.
 • Declaració La que es fa a l’Administració tributària manifestant la naturalesa i circumstàncies del fet imposable.
 • Declaració complementària Declaració que complementa a una altra presentada amb anterioritat per l’obligat tributari. És l’instrument adequat a presentar per l’obligat tributari quan de la presentació de la primera declaració o autoliquidació presentada s’haguera generat per a l’Administració un ingrés inferior al que en realitat li correspon.
 • Declaració de responsabilitat Acte pel qual es declara a un obligat tributari com a responsable d’un altre. Pot realitzar-se en qualsevol moment posterior a la pràctica de la liquidació o a la presentació de l’Autoliquidació.
  És necessari que se seguisca el procediment establit en la Llei 58/2003, General Tributària, sent obligatori haver notificat al responsable un tràmit d’audiència, de 15 dies, perquè al·legue el que estime convenient al seu dret.
 • Decrete Disposició o resolució dictada per l’Autoritat en assumptes de la seua competència.
 • Deducció Una deducció és una excepció que s’introdueix en el marc fiscal per a incentivar unes determinades activitats mitjançant el desgravament d’unes despeses que ja han sigut comptabilitzats. La deducció s’aplica sobre la quota integra.
 • Delicte contra la Hisenda Pública El que per acció o omissió defraude a la Hisenda Pública estatal, autonòmica , foral o local, eludint el pagament de tributs, quantitats retingudes o que s’hagueren hagut de retindre, ingressos a compte de retribucions en espècie obtenint indegudament devolucions o gaudint de beneficis fiscals d la mateixa forma, sempre que l’import de la quota defraudada o l’import no ingressat excedisca d 120.000 euros, serà castigat amb la pena de presó d’un a quatre anys i multa de punt al sèxtuple de la citada quantia. Art. 305 del Codi Penal.
 • Denúncia pública És l’acte pel qual, es posa en coneixement de l’Administració Tributària, fets o situacions que puguen ser constitutives d’infraccions tributàries o tindre transcendència per a l’aplicació dels tributs, sense que es considere al denunciant interessat en les actuacions administratives que s’inicien. Art. 114 Llei 58/2003, General Tributària.
 • Dret real de superfície El dret que té una persona sobre construccions, arbres o plantes adherides a sòl alié.
 • Dret de prelació Dret atorgat per Llei a l’Administració Tributària que implica un dret de cobrament preferent dels crèdits tributaris vençuts i no exigibles sempre que no concórrega amb altres creditors de domini, peça o hipoteca o un altre dret real inscrit en el Registre corresponent en data anterior.
 • Dret de propietat El dret a gaudir i disposar d’una cosa, sense més limitacions que les establides en les lleis. Art.348 Codi Civil.
 • Dret de retenció Dret que té l’Administració Tributària de retindre les mercaderies declarades en les duanes a fi de garantir el deute duaner i fiscal.
 • Desistiment Apartament voluntari d’una determinada conducta o d’un determinat dret.
 • Deute tributari Quota o quantitat a ingressar que resulte de l’obligació tributària principal o de les obligacions de realitzar pagaments a compte, així com per les següents magnituds: interés de demora, recàrrecs per declaració extemporània, recàrrecs del període executiu, recàrrecs exigibles legalment sobre les bases o les quotes a favor del Tresor o d’altres ens públics. Art. 58 de la Llei 58/2003, General Tributària.
 • Esdevinc Moment en el qual naix l’obligació de pagament d’un tribut.
 • Devolució d’ingressos derivats de la normativa de cada tribut Procediment de gestió, pel qual resulta la devolució de quantitats que corresponen a ingressos excessius, però deguts com a conseqüència del propi esquema de liquidació dels nostres tributs. Art. 31 i 124 a 127 de la Llei 58/2003, General Tributària.
 • Devolució d’Ingressos Indeguts Procediment especial de revisió, que s’inicia d’ofici o a instàncies de part i pel qual l’obligat tributari rebrà la devolució dels ingressos que haja efectuat indegudament a la Hisenda Pública.
 • Dissolució de societats Procediment pel qual s’extingeix la personalitat jurídica de la societat deixant d’existir com a persona jurídica.
 • Document notarial Són les escriptures, actes i testimoniatges notarials i constitueixen el fet imposable de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, en la modalitat Actes Jurídics Documentats.
 • Domicili fiscal És el lloc de localització de l’obligat tributari en les seues relacions amb l’Administració Tributària. Art. 48 Llei 58/2003, General Tributària.
 • Domicili social Lloc de localització d’una persona jurídica en les seues relacions administratives o comercials. Perquè siga el seu domicili fiscal serà necessari a més, que en el mateix estiga efectivament centralitzada la seua gestió administrativa i la direcció dels seus negocis. Si no poguera determinar-se el domicili fiscal per cap dels dos criteris anteriors prevaldrà el lloc on radique el major valor de l’immobilitzat. Art. 48, Llei 58/2003, General Tributària.
 • Donació Liberalitat d’algú que transmet gratuïtament alguna cosa que li pertany a favor d’una altra persona que ho accepta.

E

 • Execució de garanties Fase del procediment de constrenyiment, abans de conducta a l’embargament de béns, per a satisfer l’import del deute tributari. Art. 168 de la Llei 58/2003, General Tributària.
 • Embargue Retenció, trava o segrest de béns per manament d’un jutge o una autoritat competent.
 • Entitats Col·laboradores en la Recaptació Entitats de Crèdit, (bancs, caixes d’estalvis, cooperatives de crèdit), que col·laboren de forma no retribuïda en la recaptació de tributs, que han d’estar autoritzades per la respectiva Administració i que complisquen els requisits establits en l’art. 17 del RD. 939/2005, de 29 de Juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació.
 • Ens sense personalitat jurídica Són les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, mancades de personalitat jurídica constituïsquen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició. Tindran la consideració d’obligats tributaris en les Lleis que així s’establisca. Art. 35.4 Llei 58/2003 General Tributària.
 • Estimació indirecta Mètode de determinació de la base imposable, mitjançant aplicació de dades i antecedents en poder de l’Administració, o elements que indirectament acrediten l’existència de béns, rendes ingressos o costos, o mitjançant la valoració de magnituds, índexs, mòduls o dades que concórreguen en els respectius obligats tributaris, segons dades o antecedents que es posseïsquen de supòsits similars o equivalents. L’Administració Tributària podrà aplicar un o diversos dels mètodes anteriors conjuntament, per als supòsits en els quals no puga disposar de les dades necessàries per a determinar completament la base imposable, pel fet que no s’hagen presentat les declaracions o estiguen incompletes, es produïsca resistència a l’actuació inspectora, s’incomplisquen les obligacions comptables o registrals o desapareguen o es destruïsquen per causa de força major els llibres i registres comptables o justificants de les operacions anotades. Art. 53 Llei 58/2003, General Tributària.
 • Estimació directa Mètode de determinació de la base imposable, mitjançant la utilització per l’administració tributària de declaracions o documents presentats, les dades consignades en llibres o registres comprovats administrativament i els altres documents, justificants i documents que tinguen relació amb els elements de l’obligació tributària. Art. 51 Llei 58/2003, General Tributària.
 • Estimació objectiva Mètode de determinació de la base imposable mitjançant l’aplicació de magnituds, índexs, mòduls o dades previstes en la normativa de cada tribut. Art. 52 Llei 58/2003, General Tributària.
 • Exempció Avantatge fiscal de la qual per llei es beneficia un contribuent i en virtut de la qual és exonerat del pagament total o parcial d’un tribut. Són aquells supòsits en els quals malgrat realitzar-se el fet imposable, la Llei eximeix del compliment de l’obligació tributària principal.

F

 • Fiança Obligació subsidiària que assegura el compliment d’una obligació principal contreta per un tercer. Quan s’obliga un a pagar o a complir amb un tercer, en cas de no fer-ho est. Art. 1822 Codi Civil.
 • Fraccionament És un ajornament amb l’especialitat de realitzar-se el pagament en diversos terminis i que necessàriament obligarà a realitzar pagaments parcials.
 • Frau Engany o acció contrària a la Llei o als drets per ella protegits realitzats amb la intenció de lucre mitjançant engany.

G

 • Gestió Tributària Procediment tributari iniciat d’ofici o a sol·licitud de l’obligat tributari i que comprén les següents funcions: recepció i tramitació de declaracions i autoliquidacions, comprovació i realització de devolucions, reconeixement i comprovació de devolucions, actuacions de control relatives a la presentació de declaració, informació i assistència tributària, emissió de certificats i les restants enumerades en l’art. 117 de la Llei 58/2003, General Tributària.
 • Gravamen Carrega o obligació que pesa sobre alguna persona o cosa.

H

 • Fet Imposable Fet o acte la realització del qual determina el naixement de l’obligació tributària. Art. 21 de la Llei 58/2003, General Tributària.
 • Hereu Persona que per disposició legal, testamentària o contractual succeeix en tot o en part d’una herència.
 • Herència Conjunt de béns, drets i obligacions que, en morir algú, són transmissibles als seus hereus o als seus legataris.
 • Hipoteca legal tàcita Dret que naix automàticament a favor de l’Estat, o Comunitats Autònomes caracteritzat pel següent: garanteix el pagament de deutes tributaris que graven béns o drets inscriptibles en els registres públics o els seus productes directes, sobre els quals es constitueix la garantia. Genera que l’Estat tinga preferència sobre qualsevol altre creditor, tot i que aquest haja inscrit el seu dret, i abasta els deutes corresponents a l’any en curs en què s’exigisca el pagament i l’immediat anterior.

I

 • Impost Tribut exigit sense contraprestació el fet imposable de la qual aquesta constituït per negocis, actes o fets que posen de manifest la capacitat econòmica del contribuent.
 • Imputació de pagaments Possibilitat de l’obligat al pagament del deute tributari d’imputar cada pagament al deute que lliurement determine. Art. 63 de la Llei 58/2003, General Tributària.
 • Imputació temporal Atribució d’un fet o un acte a un lapse de temps determinat.
 • Infracció Transgressió, trencament d’una llei, pacte o tractat, o d’una norma moral, lògica o doctrinal.
 • Ingressos a compte Són aquells ingressos que realitza l’obligat tributari amb anterioritat al termini de pagament del deute tributari com a bestretes d’aquesta, en les condicions i terminis que determine la Llei reguladora de cada tribut.
 • Immoble rústic S’entenen com a immobles rústics els que no siguen urbans.
 • Immoble urbà Als exclusius efectes cadastrals, serà bé immoble urbà, el classificat pel planejament urbanístic com a urbà, el que de conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre Règim del Sòl i Valoracions, tinga la consideració d’urbanitzable i el que reunisca les característiques contingudes en l’article 8 de la Llei citada. Tindran la mateixa consideració aquells sòls en els quals puguen exercir-se facultats urbanístiques equivalents als anteriors segons la legislació autonòmica.
 • Inspecció Procediment tributari que té per objecte comprovar i investigar l’adequat compliment de les obligacions tributàries i en el mateix es procedirà, si escau, a la regularització de la situació tributària de l’obligat mitjançant la pràctica d’una o diverses liquidacions.
 • Institucions d’inversió col·lectiva Aquelles que tenen per objecte la captació de fons, béns o drets del públic per a gestionar-los i invertir-los en béns, drets, valors o altres instruments, financers o no, sempre que el rendiment de l’inversor s’establisca en funció dels resultats col·lectius.
  Aquelles activitats l’objecte de les quals siga diferent del descrit en el paràgraf anterior no tindran el caràcter d’inversió col·lectiva. Així mateix aquelles entitats que no satisfacen els requisits establits en aquesta llei no podran constituir-se com IIC.
  Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’Institucions d’Inversió Col·lectiva.
 • Interés de demora Prestació accessòria que s’exigirà als obligats tributaris i als subjectes infractors com a conseqüència de la realització d’un pagament fora de termini. És l’interés legal dels diners durant el període en què resulte exigible incrementat en un 25% llevat que la Llei de Pressupostos Generals establisca un altre diferent.

J

 • Jutjat contenciós administratiu Òrgan judicial unipersonal de l’ordre contenciós-administratiu, que coneixerà en única o primera instància segons el que es disposa en aquesta Llei, dels recursos que es deduïsquen enfront dels actes de les entitats locals o de les entitats i corporacions dependents o vinculades a aquestes, excloses les impugnacions de qualsevol classe d’instruments de planejament urbanístic. Coneixeran, així mateix, en única o primera instància dels recursos que es deduïsquen enfront dels actes administratius de l’Administració de les comunitats autònomes, excepte quan procedisquen del respectiu Consell de Govern, quan tinguen per objecte:
  • Qüestions de personal, llevat que es referisquen al naixement o extinció de la relació.
  • Les sancions administratives que consistisquen en multes no superiors a 60.000 euros i en cessaments d’activitats o privació d’exercici de drets que no excedisquen de sis mesos.
  • Les reclamacions per responsabilitat patrimonial la quantia de la qual no excedisca de 30.050 euros.
   Coneixeran en única o primera instància dels recursos que es deduïsquen enfront de disposicions i actes de l’Administració Perifèrica de l’Estat i de les comunitats autònomes, contra els actes dels organismes, ens, entitats o corporacions de dret públic, la competència del qual no s’estenga a tot el territori nacional i contra les resolucions dels òrgans superiors quan confirmen íntegrament els dictats per aquells en via de recurs, fiscalització o tutela.

L

 • Llegat Disposició que en el seu testament o codicil fa un testador a favor d’una o diverses persones naturals o jurídiques.
 • Legatari Persona a qui per testament es deixa un llegat.
 • Llicència fiscal Denominació anterior a l Impost sobre Activitats Econòmiques i que és un Tribut directe de caràcter real i obligatori que grava el mer exercici en territori nacional d’activitats empresarials, professionals o artístiques, s’exercisquen o no en local determinat i es troben o no especificades en les tarifes de l’impost. Articles 78 a 91 del Reial decret legislatiu 2/2004, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.
 • Liquidació Acte resolutori mitjançant el qual l’òrgan competent de l’Administració realitza les operacions de quantificació necessàries i determina l’import del deute tributari o de la quantitat, que si escau, resulte a retornar o a compensar d’acord amb la normativa tributària. Art. 101 Llei 58/2003, General Tributària.
 • Liquidació Complementària Liquidació girada per l’Administració, com a complement d’una autoliquidació presentada per l’obligat tributari quan comprove que les dades expressades en la mateixa són incomplets o inexactes. Porta aparellada l’exigència d’interessos de demora.

M

 • Mesures cautelars Mesures prèvies i provisionals que l’Administració podrà adoptar per a assegurar el cobrament del deute tributari quan existisquen indicis racionals que, en un altre cas, aquest cobrament es veuria frustrat o greument dificultat. Art.81 de la Llei 58/2003 General Tributària.
 • Multa Sanció administrativa o penal que consisteix en l’obligació de pagar una quantitat determinada de diners.

N

 • No subjecció És la delimitació negativa del fet imposable, és a dir, defineix que suposats de fet dels configurats en el fet imposable no donen lloc al naixement de l’obligació tributària.
 • Nota marginal Seient secundari, lloc al marge dels principals Registres Públics, especialment Registre Civil i Registre de la Propietat, que contenen esments referents a modificacions o correccions de concretes situacions jurídiques.
 • Notificació Document en què consta la resolució comunicada.
 • Notificació per compareixença Forma de notificació tributària de caràcter subsidiari a realitzar quan haja sigut intentada la notificació personal a l’obligat tributari, i que es realitza mitjançant la publicació de l’anunci una sola vegada en el BOE o equivalent, concedint-se-li un termini de 15 dies naturals després de la publicació de l’anunci, perquè comparega davant la corresponent oficina de l’Administració. Transcorregut aquest termini se li tindrà per notificat per a aqueix tràmit i els següents. Art. 112 de la Llei 58/2003, General Tributària.
 • Nua propietat Propietat disminuïda per gravar-la un dret real de gaudi i gaudi quedant el nus propietari sense aquest.

O

 • Obligació Víncul que subjecta a fer o abstindre’s de fer alguna cosa, establit per precepte de llei, per voluntari atorgament o per derivació recta de certs actes.
 • Obligació personal Són aquelles que té per objecte una prestació personal.
  En l’àmbit tributari, s’utilitza sovint l’expressió “per obligació personal”, per a fer referència al fet que, per a la determinació del subjecte passiu es tenen en compte circumstàncies personals d’aquest, com pot ser la seua residència habitual
 • Obligació real Són aquelles que tenen per objecte una prestació real.
  En l’àmbit tributari, quan s’utilitza l’expressió “per obligació real”, es fa per a fer referència a la determinació del subjecte passiu, en funció de la propietat o possessió de determinats béns.
 • Obligació tributària formal Són aquelles que sense tindre caràcter pecuniari, són imposades per la normativa tributària als obligats tributaris, deutors o no del tribut, i el compliment del qual estiga relacionat amb el desenvolupament d’actuacions o procediments tributaris o duaners. Són, entre altres, les següents: obligació de presentar declaracions censals, obligació de sol·licitar i utilitzar el número d’identificació fiscal, obligació de presentar declaracions, autoliquidacions i comunicacions,… Art. 29 de la Llei 58/2003, General Tributària.
 • Obligació tributària material Són obligacions materials en matèria tributària, les de caràcter principal, la de realitzar pagaments a compte, les establides entre particulars resultants del tribut i les accessòries. Art. 17 de la Llei 58/2003, General Tributària
 • Obligació tributària principal És aquella que té per objecte el pagament de la quota tributària. Art. 19 de la Llei 58/2003, General Tributària
 • Obligat a repercutir És la persona o entitat que conforme a la Llei ha de repercutir la Quota Tributària a altres persones o entitats i que, llevat que la Llei dispose una altra cosa, coincidirà amb aquell que realitza les operacions gravades. Art.38 de la Llei 58/2003, General Tributària.
 • Obligat tributari Són les persones, físiques o jurídiques i les entitats a les quals la normativa imposa el compliment d’obligacions tributàries. Art. 35 de la Llei 58/2003, General Tributària.
 • Ordenances fiscals Disposició Reglamentària de les entitats locals en les quals acordaran la imposició i supressió dels seus tributs propis, regularan a més la gestió, liquidació i inspecció i recaptació d’aquests.
  Art. 15 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.

P

 • Pagament telemàtic És el pagament que es realitza bé mitjançant càrrec en compte obert en entitat de depòsit autoritzada o per mitjà de targetes de crèdit o dèbit, de deutes tributaris i altres ingressos de dret públic no tributaris la gestió del qual i recaptació siga competència de l’Administració del Principat d’Astúries, per Llei o mitjançant els corresponents convenis.
 • Patrimoni net Conjunt de béns i drets d’una persona, menys els seus deutes.
 • Període executiu Aquell que s’inicia:
  • En el cas de deutes liquidats per l’Administració Tributària, l’endemà del venciment del termini establit.
  • En el cas de deutes a ingressar mitjançant autoliquidació presentada sense realitzar l’ingrés, l’endemà de la finalització del termini que establisca la normativa de cada tribut per a aquest ingrés o si aquest ja haguera conclòs, l’endemà a la presentació de l’autoliquidació.
   Iniciat en període executiu i notificada la provisió de constrenyiment, el pagament del deute tributari haurà d’efectuar-se en els següents terminis:
  • Si la notificació de la provisió es realitza entre els dies un i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 d’aquest mes o, si aquest fora hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.
  • Si la notificació de la provisió es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del mes següent o, si aquest fora hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.
 • Període voluntari És aquell període establit per la normativa de cada tribut per a fer front al pagament del deute tributari.
  Amb caràcter general, els deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per l’Administració, el pagament en període voluntari haurà de fer-se en els següents terminis:
  • Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies un i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest fora hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.
  • Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest fora hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.
 • Plusvàlua Denominació comuna de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. El IIVTNU és un impost municipal directe i de caràcter potestatiu es justifica en la participació que l’Ajuntament ha de tindre en una part de les plusvàlues generades en els terrenys de naturalesa urbana de propietat particular per l’actuació urbanística i la realització d’obres i serveis públics de les administracions públiques. Es troba recollida en els articles 104 a 110 del Reial decret legislatiu 2/2004, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.
 • Potestat Tributària Facultat per a establir tributs.
 • Preu públic Contraprestació pecuniària que se satisfà per la prestació de serveis o la realització d’activitats en règim de dret públic quan concórreguen les circumstàncies següents:
  • Que no siguen serveis o activitats de sol·licitud o recepció obligatòria per l’administrat.
  • Que els serveis siga susceptibles de ser prestats o realitzats pel sector privat. Decret legislatiu 1/1998, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de les Lleis de Taxes i Preus Públics.
 • Prescripció Manera d’extingir-se un dret com a conseqüència de la seua falta d’exercici durant el temps establit per la llei.
 • Procediment de constrenyiment Procediment executiu que segueixen les autoritats Administratives i Agents de la Hisenda Pública per al cobrament d’impostos o descoberts a favor d’aquesta o d’entitats a les quals s’estén el seu privilegi.
 • Provisió de constrenyiment Acte administratiu considerat títol suficient per a iniciar el procediment de constrenyiment, i que té la mateixa força executiva que una sentència judicial per a procedir contra el patrimoni de l’obligat tributari.

R

 • Recàrrec Quantitat o tant per cent en què s’incrementa el deute, en general a causa del retard en un pagament.
 • Recàrrec executiu Recàrrec del 5% que s’aplicarà quan se satisfaça la totalitat del deute no ingressat en període voluntari abans de la notificació de la provisió de constrenyiment. Art. 28 de la Llei 58/2003, General Tributària.
 • Recàrrec de constrenyiment reduït Recàrrec del 10% que s’aplicarà quan se satisfaça la totalitat del deute no ingressat en període voluntari i el propi recàrrec abans de la finalització del termini previst en l’art. 62.5 de la Llei per als deutes constrets. Art.28 de la Llei 58/2003, General Tributària.
 • Recàrrec de constrenyiment ordinari Recàrrec del 20% que serà aplicable quan no concórreguen les circumstàncies necessàries per a l’aplicació de qualsevol dels dos recàrrecs anteriors. Art. 28 de la Llei 58/2003, General Tributària.
 • Recàrrecs per presentació extemporània. És una prestació accessòria que han de satisfer els obligats tributaris com a conseqüència de la presentació de declaracions o autoliquidacions o declaracions fora de termini sense requeriment previ de l’Administració Tributària.
  Són:
  • Del 5% quan es presente l’autoliquidació dins dels tres mesos següents a la finalització del termini voluntari per a la presentació i ingrés.
  • Del 10% quan es presente l’autoliquidació dins dels sis mesos següents a la finalització del termini voluntari per a la presentació i ingrés.
  • Del 15% quan es presente l’autoliquidació dins dels dotze mesos següents a la finalització del termini voluntari per a la presentació i ingrés.
  • Serà del 20% quan es presente l’autoliquidació dins dels dotze mesos següents a la finalització del termini voluntari per a la presentació i ingrés. En aquest cas seran exigibles interessos de demora des dels dotze mesos següents a la finalització del termini voluntari per a la presentació i ingrés i el moment en què es presente la declaració i es practique l’ingrés corresponent.
   En cap d’aquests casos serà exigible sanció.
 • Reclamació econòmic administrativa És un mitjà d’impugnació l’objecte de la qual és examinar la legalitat dels actes administratius de contingut econòmic regulats pel Dret financer i funciona com un pressupost necessari del recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
 • Rectificació d’autoliquidacions Possibilitat que té l’obligat tributari de sol·licitar la rectificació de les seues autoliquidacions, només en el cas que l’error comés vaja en contra dels interessos del propi obligat.
 • Recurs contenciós administratiu El recurs contenciós administratiu és una actuació dels particulars o de les entitats, corporacions i institucions de dret públic o d’entitats que ostenten la representació o defensa d’interessos de caràcter general o corporatiu, en la qual es demanda de la Jurisdicció contenciosa administrativa la declaració de no ser conforme a dret, i, si escau, l’anul·lació dels actes i disposicions de les Administracions Públiques.
 • Recurs de reposició Mitjà de revisió d’un acte dictat per l’Administració tributària susceptible de reclamació econòmic administrativa, per qui es considera perjudicat per a sol·licitar de l’òrgan que dicte l’acte, que el modifique en raó als motius al·legats. S’ha d’interposar amb caràcter previ a la reclamació econòmic administrativa, en el termini d’un mes comptat a partir del següent al de la notificació de l’acte recurrible. Art. 222 de la Llei 58/2003, General Tributària.
 • Reducció Quantitat fixada per Llei, amb la qual es minora la base imposable, per a obtindre la base liquidable… Obeeixen a l’interés del legislador de concedir un tracte de favor a determinats contribuents, per raó de les seues circumstàncies personals o familiars, i en uns altres d’un comportament econòmic que es pretenga estimular o fomentar.
 • Representant Persona física que s’encarrega de realitzar gestions administratives en nom d’una altra o d’una societat, a canvi d’una remuneració o no.
 • Responsabilitat Capacitat existent en tot subjecte actiu de dret per a reconéixer i acceptar les conseqüències d’un fet realitzat lliurement.
 • Responsabilitat solidària La que entra en joc juntament amb la directa i personal de la principal d’una altra persona. En matèria tributària s’estén als següents suposats:
  • Persones que siguen causants o col·labores activament en la comissió d’una infracció tributària.
  • Als partícips o cotitulars de les entitats mancades de personalitat en proporció a les seues respectives participacions respecte a les obligacions materials d’aquestes entitats.
 • Aquesta responsabilitat no s’estén a les sancions.
 • Responsabilitat subsidiària La que entra en joc a falta de la directa i principal d’una altra persona.
 • Retenció tributària Descompte que es practica sobre un pagament per a la satisfacció d’un deute tributari.
 • Retroactivitat Producció d’efectes de les normes jurídiques sobre actes anteriors a la seua publicació. El principi general és que les Lleis no tenen efectes retroactius sinó es disposara el contrari.
 • Revaloració Acció i efecte de revaloritzar pel qual una cosa torna a adquirir el valor que havia perdut o augmenta de valor.

S

 • Servitud Gravamen impost sobre un immoble en benefici d’un altre que pertany a diferent propietari. Art. 530 del Codi Civil.
 • Silenci administratiu Omissió de resposta o resolució per part de l’Administració a les peticions o escrits presentats, o en els procediments per ella iniciats. Té els següents efectes: estimatori i desestimatori.
  • Estimatori.- Suposa una conformitat tàcita de l’Administració. No es podrà entendre que s’adquireix per “silenci” el que no es podria adquirir si l’Administració resolguera expressament.
  • Desestimatori.- Permet entendre desestimada la pretensió sol·licitada i així, prèvia interposició dels recursos corresponents, accedir a la via judicial.
 • Subhasta Venda judicial de béns o joies que es fa al millor postor, previ mandat i intervenció d’un jutge o una altra autoritat. En l’àmbit tributari es realitzara conforme a les normes establides en el Reial decret 939/2005, de 29 de Juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació.
 • Subrogació Posar a una persona o cosa en el lloc que ocupava una altra persona o cosa.
 • Subvenció Tota disposició dinerària realitzada per qualssevol de les Administracions Públiques, a favor de persones públiques o privades.
 • Successor Que succeeix a algú o sobrevé en el seu lloc, com a continuador d’ell.
 • Subjecte passiu És subjecte passiu, l’obligat tributari que segons la Llei ha de complir l’obligació tributària principal, així com les obligacions formals inherents a aquesta, siga com a contribuent o com a substitut d’aquest. Art. 36 de la Llei 58/2003, General Tributària.
 • Substitut del contribuent És el subjecte passiu que, per imposició de la Llei i en lloc del contribuent està obligat a complir l’obligació tributària principal, així com les obligacions formals inherents a aquesta. Art. 36 de la Llei 58/2003 General Tributària.

T

 • Tarifa Taula de preus, drets o quotes tributàries.
 • Taxa Tributs el fet imposable dels quals consisteix en la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, quan aquests no siguen de sol·licitud o recepció voluntària pels obligats tributaris o no es presten o realitzen pel sector privat. Art. 2.2.a) Llei 58/2003, General Tributària.
 • Tipus de gravamen És la xifra, coeficient o percentatge que s’aplica a la base liquidable per a obtindre com a resultat la quota íntegra. Art. 55 de la Llei 58/2003, General Tributària.

O

 • Usdefruit Dret real a gaudir béns d’altri amb l’obligació de conservar-los, llevat que la llei autoritze una altra cosa.
 • Usufructuari Persona que posseeix un dret real d’usdefruit sobre un bé en què un altre té la nua propietat.

V

 • Vehicle Aparell apte per a circular per les vies o terrenys a què es refereix l’article 2 de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària.
 • Vehicle de minusvàlid Són aquells vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu. A aquest efecte es consideraran persones amb minusvalidesa els qui tinguen aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%. Estan exempts de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. Art. 93 del Reial decret legislatiu 2/2004, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Verificació de dades Procediment de gestió tributària, que s’inicia d’ofici, en algun dels supòsits següents:
  • Quan la declaració o autoliquidació de l’obligat tributari emmalaltisca de defectes formals o incórrega en errors aritmètics.
  • Quan les dades declarades no coincidisquen amb els continguts en altres declaracions presentades pel mateix obligat o amb els quals obren en poder de l’Administració Tributària.
  • Quan s’aprecie una aplicació indeguda de la normativa que resulte palesa de la pròpia liquidació o autoliquidació presentada o dels justificants aportats per aquesta.
  • Quan es requerisca l’aclariment o justificació d’alguna dada relativa a la declaració o autoliquidació presentada, sempre que no es referisca al desenvolupament d’activitats econòmiques.
  • Art. 131 a 133 de la Llei 58/2003, General Tributària.
 • Habitatge Habitual L’edificació que constituïsca la seua residència durant un termini continuat de, almenys, tres anys.