Educació

AJUDA 2023 PER A L’ESCOLARITZACIÓ AL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL (0-3 ANYS) (RESOLUCIÓ APROVACIÓ I SUBSANACIÓ)

S’obri el termini de presentació de sol·licituds per a la concessió de l’ajuda de les despeses de matrícula per a l’escolarització en el primer cicle (0-3 anys) per al curs 2022/2023.

TERMINI OBERT DEL 20 DE GENER DE 2023 FINS AL 16 DE FEBRER DE 2023 (AMBDÓS INCLOSOS)

 

-BENEFICIARIS:

Serà beneficiari l’alumnat matriculat i escolaritzat en el primer cicle d’educació infantil en el curs 2022/2023.

-REQUISITS:

1. Els alumnes deuran estar empadronats a Aldaia.

No es podran concedir ajudes a empadronats en Aldaia que residisquen en l’àmbit del Barri del Crist, en comptar la Mancomunitat amb les seues pròpies ajudes destinades al mateix objecte.

2. Estar matriculat o matriculada en un centre d’Educació Infantil i acreditar el pagament efectiu de la matrícula.

2. La persona sol·licitant no haurà d’estar en cap de les circumstàncies que no permeten tindre la condició de beneficiari, previstes en l’article 13.2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. No obstant això, el que s’establix en l’art. 13.2, g) segons l’actual ordenança general de subvencions d’Aldaia, queden exonerades del compliment d’este requisit les ajudes públiques destinades a la formació i educació i, per tant, amb finalitat educatiu-formatiu que convoque l’ajuntament d’Aldaia, no sent objecte de comprovació este extrem pel centre gestor, per a la fase inicial de beneficiari.

Este requisit s’acreditarà mitjançant presentació de declaració responsable, inclosa en la sol·licitud.

No obstant això, per a la fase del pagament i en virtut de l’article 34.5 de la LGS, no podrà realitzar-se el pagament de la subvenció en tant el beneficiari no es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat social.

 

-SOL·LICITUDS i DOCUMENTACIÓ:

1. Sol·licitud/Declaració Responsable. (Annex I degudament emplenat i signat).

Les sol·licituds es poden descarregar en aquesta mateixa publicació i també es poden emplenar automàticament per a presentar-les telemàticament.

També es podran adquirir al Departament d’Educació Vicent Andrés Estelles (Av. Miguel Hernández, 40) de dilluns a divendres de 09.00 a 14.00 hores.

2. Certificat de matrícula expedit pel centre del curs 2022/2023 i justificant de pagament de la matrícula.

3. Llibre de família (Tots els fulls).

4. En cas de no obrar acreditació del número de compte mitjançant certificat de titularitat bancari o full de manteniment de tercers (Annex II) amb segell i signatura de l’entitat bancària.

-PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

1. Telemàticament amb certificat digital.

(Aconseguir certificat digital mitjançant cita prèvia al registre d’entrada)

2. Presencialment sol·licitant cita previa (en horari de 9.00 a 14.00 hores):

-Per telèfon al departament d’Educació 96 198 88 12

-Per telèfon al registre d’entrada de l’ajuntament d’Aldaia 96 150 15 00

 

Per a més informació a continuació adjuntem les bases d’esta convocatòria, junt amb els annexos a emplenar.

Qualsevol dubte s’ha de dirigir al departament d’educació mitjançant el telèfon 96 198 88 12 o al correu educacio@ajuntamentaldaia.org amb les seues dades i ens posarem en contacte amb vosté.

 

– RESOLUCIÓ APROVADA I TERMINIS DE SUBSANACIÓ:

 

S’informa que ja s’han aprovat els llistats definitius i provisionals per a la concessió de  l’ajuda de les despeses de matrícula per a l’escolarització en el primer cicle (0-3 anys) per al curs 2022/2023.

El termini d’esmena de les persones sol·licitants que han d’esmenar és de deu dies hàbils a partir del 18 d’abriil de 2023 fins al 2 de maig de 2023 tots dos inclosos. Tota sol·licitud presentada fora de termini serà desestimada. Caldrà presentar una instància general per a subsanació amb la documentació a esmenar per registre d’entrada tant telemàticament com presencialment (cita prèvia). En els documents adjunts pot consultar els motius de subsanació.

Qualsevol dubte s’ha de dirigir al departament d’educació mitjançant el correu electrònic educacio@ajuntamentaldaia.org amb les seues dades personals i contactarem amb vostè.

 

Archivos Adjunts

Enllaços

Añade web app de Aldaia a tu móvil

instalar
×