Educació

AJUDA 2024 (CURS 2023/2024) PER A L’ESCOLARITZACIÓ AL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL (0-3 ANYS)

S’obri el termini de presentació de sol·licituds per a la concessió de l’ajuda de les despeses de matrícula per a l’escolarització en el primer cicle d’educació infantil (0-3 anys) per al curs 2023/2024.

TERMINI OBERT DEL 20 DE FEBRER DE 2024 FINS AL 18 DE MARÇ DE 2024 (AMBDÓS INCLOSOS)

-BENEFICIARIS:

Serà beneficiari l’alumnat matriculat i escolaritzat en el primer cicle d’educació infantil en el curs 2023/2024.

-REQUISITS:

1. Els alumnes deuran estar empadronats a Aldaia.

No es podran concedir ajudes a empadronats en Aldaia que residisquen en l’àmbit del Barri del Crist, en comptar la Mancomunitat amb les seues pròpies ajudes destinades al mateix objecte.

2. Estar matriculat o matriculada en un centre d’Educació Infantil i acreditar el pagament efectiu de la matrícula.

3. La persona sol·licitant no haurà d’estar en cap de les circumstàncies que no permeten tindre la condició de beneficiari, previstes en l’article 13.2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. No obstant això, el que s’establix en l’art. 13.2, g) segons l’actual ordenança general de subvencions d’Aldaia, queden exonerades del compliment d’este requisit les ajudes públiques destinades a la formació i educació i, per tant, amb finalitat educatiu-formatiu que convoque l’ajuntament d’Aldaia, no sent objecte de comprovació este extrem pel centre gestor, per a la fase inicial de beneficiari.

Este requisit s’acreditarà mitjançant presentació de declaració responsable, inclosa en la sol·licitud.

No obstant això, per a la fase del pagament i en virtut de l’article 34.5 de la LGS, no podrà realitzar-se el pagament de la subvenció en tant el beneficiari no es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat social.

-SOL·LICITUDS i DOCUMENTACIÓ:

1. Sol·licitud/Declaració Responsable. (Annex I degudament emplenat i signat).

Les sol·licituds es poden descarregar en aquesta mateixa publicació i també es poden emplenar automàticament per a presentar-les telemàticament.

També es podran adquirir al Departament d’Educació – Centre Vicent Andrés Estelles (Av. Miguel Hernández, 40) de dilluns a divendres de 09.00 a 14.00 hores i dilluns vesprada de 17:00 a 19:00 hores.

2. Certificat de matrícula expedit pel centre del curs 2023/2024 i justificant de pagament de la matrícula.

3. Llibre de família (Tots els fulls).

4. En cas de no obrar acreditació del número de compte, s’haurà d’acreditar mitjançant qualsevol dels següents mitjans:

    – Certificat de titularitat bancari.

    – Full de manteniment de tercers (Annex II) amb segell i signatura de l’entitat bancària.

    – Captura de pantalla del perfil bancari en el qual aparega nom complet, DNI, N.º de compte bancari i logotip de l’entitat bancària.

-PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

1. Telemàticament amb certificat digital.

(Aconseguir certificat digital mitjançant cita prèvia al registre d’entrada)

2. Presencialment sol·licitant cita previa (en horari de 9.00 a 14.00 hores i dilluns vesprada de 17:00 a 19:00 hores):

-Per telèfon al departament d’Educació 96 198 88 12

-Per telèfon al registre d’entrada de l’ajuntament d’Aldaia 96 150 15 00

Per a més informació a continuació adjuntem les bases d’esta convocatòria, junt amb els annexos a emplenar.

Qualsevol dubte s’ha de dirigir al departament d’educació mitjançant el telèfon 96 198 88 12 o al correu educacio@ajuntamentaldaia.org amb les seues dades i ens posarem en contacte amb vosté.

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES FINS AL 26 DE MARÇ DE 2024

L’Ajuntament d’Aldaia ha ampliat en data de hui el termini de presentació d’instàncies de la convocatòria de les ajudes destinades a les despeses de matrícula per a l’escolarització en el primer cicle d’educació infantil (0 a 3 anys) per al curs 2023-2024, que inicialment finalitzava el 18/03/2024. Amb esta ampliació, el període de presentació finalitzarà el 26/03/2024, inclòs. Pot consultar les bases i documentació requerida en la pàgina web de l’Ajuntament d’Aldaia. Les instàncies es presentaran preferentment per via telemàtica.

LLISTAT D’ADMISSIÓ I DENEGACIÓ PROVISIONAL DE L’AJUDA A LA MATRICULACIÓ DE 0 A 3 ANYS.

PERÍODE DE SUBSANACIÓ DEL 17/05/2024 AL 30/05/2024 TOTS DOS INCLOSOS

– INSTÀNCIES DE SUBSANACIÓ DISPONIBLES EN:

  1. Ajuntament d’Aldaia de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. De dilluns a dijous per la vesprada de 17:00 a 19:00 hores.
  2. En el Departament d’Educació Vicent Andrés Estellés (Avinguda Miguel Hernández, 40) de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 horas. Dilluns per la vesprada de 17:00 a 19:00 hores.
  3. La isntància és el model generico.

– COM PRESENTAR LA TEUA INSTÀNCIA DE SUBSANACIÓ:

  1. Telemàticament amb certificat digital en la Seu Electrònica enllaç Sede electrónica – Ficha Informativa (aldaia.es) .
  2. Presencialment en l’Ajuntament i Departament d’Educació, sol.licitant cita prèvia:

* Recorda acompanyar la teua instància de subsanació amb la documentació requerida al llistat publicat. LLISTAT PROVISIONALDE L’AJUDA A LA MATRICULACIÓ DE 0 A 3 ANYS CURS 2023/2024.

LLISTAT D’ADMISSIÓ I DENEGACIÓ DEFINITIU DE L’AJUDA A LA MATRICULACIÓ DE 0 A 3 ANYS.

Per a més informació no dubte a contactar per teléfon en el 96-198.88.12.

Arxius Adjunts

Enllaços