Atenció a les persones

Centre “Coladors” i Centre Amparo Navarro

961 988 811
Carrer Coladors, 16
46960 Aldaia Valencia
Plaça de la Constitució, 14
46960 Aldaia Valencia

Horari:

Dilluns a divendres: 9 a 14 hores. Dilluns i dijous: De 16 a 18 hores.

Àrees:

Informació, Orientació i Assessorament I Dependència I Persones Majors I Diversitat Funcional I Accessibilitat I Drogodependències I Ajudes Socials I Infància, Adolescència i Família I Violència de Gènere I Assessoria Jurídica I Igualtat I Diversitat Familiar.

Atenció a les persones: Polítiques inclusives

Principis orientadors de la intervenció.

  • La prevenció, tractament i eliminació de qualsevol causa o situació de marginació o desigualtat social.
  • Promoció de l’autonomia i desenvolupament personal.
  • Promoció de la inclusió i de la cohesió social.
  • Perspectiva comunitària.
  • La coordinació dels recursos i de les iniciatives públiques i privades, així com dels aspectes socials dels sistemes sanitaris i educatius.
  • El ple desenvolupament de la persona en el si de la societat i el foment de la solidaritat i de la participació ciutadana en el camp dels Serveis Socials.