Atenció a les persones

Centre “Coladors” i Centre Amparo Navarro

961 988 811
Carrer Coladors, 16
46960 Aldaia Valencia
Plaça de la Constitució, 14
46960 Aldaia Valencia

Horari:

Dilluns a divendres: 9 a 14 hores. Dilluns i dijous: De 16 a 18 hores.

Àrees:

Informació, Orientació i Assessorament I Dependència I Persones Majors I Diversitat Funcional I Accessibilitat I Drogodependències I Ajudes Socials I Infància, Adolescència i Família I Violència de Gènere I Assessoria Jurídica I Igualtat I Diversitat Familiar.

Habitatge

L’Oficina Municipal d’Habitatge, té com a objectiu previndre i atendre situacions relacionades amb l’habitatge habitual, i oferir informació i suport a les unitats familiars.

Les següents línies d’actuació son:

  • La gestió i administració dels habitatges de propietat municipal.
  • Sol·licitud de lloguer d’habitatges municipals (segons criteris).
  • La tramitació de les sol·licituds d’Habitatges de Promoció Pública de la Generalitat (segons criteris).
  • Prestacions econòmiques d’especial urgència per a l’habitatge.
  • Servei d’Intermediació Hipotecària, mediació entre el/la client i l’entitat bancària dels habitatges en risc de ser desnonats per impagament de lloguers o hipoteques.

És un servei gratuït i per a sol·licitar-lo cal complir certs requisits:

Sol·licitar lloguer en habitatges municipals:

  • Estar empadronats en l’Aldaia almenys 2 anys.
  • Ser més d’una persona en la unitat familiar.
  • No ser titulars d’habitatge cap dels membres de la unitat familiar.
  • Acceptar les condicions d’arrendament.
  • El contracte no serà superior a dos anys.
  • Tenir sol·licitada l’habitatge a la Generalitat Valenciana.
  • Rendes inferiors a 2.100 € a l’any per persona de la unitat familiar

Es prioritzen:

  • Víctimes de violència de gènere
  • Desnonaments
  • Famílies amb menors en risc.

Sol·licitar lloguer en habitatges de la Generalitat Valenciana:

  • Residir, de forma legal, almenys 1 any en la Comunicada Valenciana.
  • No ser titulars d’habitatge cap dels membres de la unitat familiar.
  • Acceptar les condicions d’arrendament.
  • Ingressos inferiors a 2,5 % l’IPREM.
  • Comptar amb ingressos mínims del 0,5 % de l’IPREM.

Adjunts

Mediació Lloguer Social

L’Ajuntament ha posat en marxa l’Oficina Local d’Habitatge i el Programa de Mediació per al lloguer social.

Oficina Local d’Habitatge

És un servei de suport que informa, assessora i intermèdia en matèria d’execucions hipotecàries i/o impagaments reiterats de lloguer. Està dirigida a persones o famílies amb dificultats per a fer front al pagament de l’habitatge i en risc de perdre’l.

En l’oficina local de l’Habitatge podreu:

  • Rebre informació i assessorament en totes les matèries relacionades amb l’habitatge.
  • Registrar d’entrada les sol·licituds relatives als programes i línies d’ajudes que gestiona a cada moment la Generalitat Valenciana o l’Ajuntament.
  • Rebre informació i assessorament i tramitar la sol·licitud d’ajudes per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i habitatges.
  • Sol·licitar ajudes per al pagament de l’habitatge (prestacions puntuals i urgents).
  • Sol·licitar les ajudes de prestacions permanents per al pagament del lloguer.
  • Fer les gestions dels expedients que tinguen de la Renda Bàsica d’Emancipació.
  • Inscriure-vos en el Registre de sol·licitants d’habitatges protegits.

Programa de Mediació per al lloguer social

  • Si eres propietari d’un habitatge: assessorament en el lloguer del vostre habitatge i mediació amb els arrendataris si està en la Borsa de lloguer social.
  • Si cerqueu habitatge: assessorament i ajuda en la recerca d’habitatge i també durant la vigència del contracte de lloguer.

Aquesta oficina, a través de la intermediació, ofereix respostes integrals a les necessitats de les persones i famílies en risc d’exclusió residencial. La intermediació és un procediment que facilita la comunicació entre les parts, la deutora i l’entitat financera o en el cas del lloguer, amb la part arrendatària. Un equip de professionals us atendrà de forma individual, gratuïta i confidencial.

Enllaços

Reparacions d’Habitatges

Aquest servei està dirigit a persones majors de 65 anys, sense possibilitat econòmica de realitzar reparacions pels seus propis mitjans. S’acreditarà aquesta necessitat mitjançant una valoració i informe social.

Consisteix en:

  • Adaptació de banys, cuines… que permeten la continuïtat de les persones ancianes en els seus domicilis, que eviten situacions de risc.
  • Rehabilitació i equipament bàsic i imprescindible per a l’atenció de les persones en el seu mitjà.
  • Suport financer en la col·locació d’ascensors i rampes.

Amb aixó tractem de:

  • Incrementar la qualitat de vida de les persones majors que resideixen en habitatges mal adaptats o inadequats, per a facilitar les seues necessitats d’accessibilitat per limitació de mobilitat.
  • Afavorir les relacions entre les persones majors i el seu entorn.
  • Afavorir l’estalvi social en retardar l’ingrés en residències.

Anualment la Generalitat Valenciana convoca aquest tipus d’ajudes, també ho pagarà l’Ajuntament i altres aportacions. Corre a compte del beneficiari l’aportació dels electrodomèstics a instal·lar i la part no subvencionada.