Atenció a les persones

Centre “Coladors” i Centre Amparo Navarro

961 988 811
Carrer Coladors, 16
46960 Aldaia Valencia
Plaça de la Constitució, 14
46960 Aldaia Valencia

Horari:

Dilluns a divendres: 9 a 14 hores. Dilluns i dijous: De 16 a 18 hores.

Àrees:

Informació, Orientació i Assessorament I Dependència I Persones Majors I Diversitat Funcional I Accessibilitat I Drogodependències I Ajudes Socials I Infància, Adolescència i Família I Violència de Gènere I Assessoria Jurídica I Igualtat I Diversitat Familiar.

Infància adolescència i familia

El Serveis Socials municipals ofereixen una serie de programes específics d’atenció i suport a les persones menors i a la família, amb la finalitat de previndre i intervindre davant de situacions de risc. Aquests serveis van dirigits a la família i a les persones menors en general i, de manera prioritària, a les i els menors que es troben en situació de risc o dificultat social.

Qualsevol dubte, contacteu amb el correu electrònic infancia@ajuntamentaldaia.org

Servei Polivalent d’Ajuda a Domicili (SAD)

Prestació que ofereix un conjunt de serveis de caràcter domèstic, personal i socioeducatiu en general a aquelles persones que precisen, per la seua especial necessitat, una atenció en el seu domicili, procurant així la permanència en el seu nucli familiar.

Serveis que cobreix:

  • Tasques d’atenció en la llar.
  • Tasques d’atenció personal.
  • Tasques de relació amb l’entorn.
  • Tasques de caràcter psicosocial i educatiu.

Aquest servei pot sol·licitar-lo famílies, persones majors i/o amb diversitat funcional que es troben amb dificultats per a fer front a les seues necessitats personals i socials.

Requisits:

  • Estar empadronat al municipi d’Aldaia.
  • Acreditar la necessitat del servei i la impossibilitat de ser coberta pels seus propis mitjans personals i/o familiars.

Acolliment Familiar

L’acolliment Familiar és un projecte educatiu en el qual un/una menor es confia temporalment a una persona o nucli familiar perquè la família el cuide, alimente i eduque el temps que estiga amb ella. La finalitat d’aquest recurs se centra en tres objectius:

  • Assegurar una família al xiquet o xiqueta que no puga romandre temporalment a l’entorn familiar.
  • Plnificar el retorn d’aquest/a menor a la seua família quan la problemàtica haja sigut resolta.
  • Tasques de caràcter psicosocial i educatiu.

Centre de Dia per a Menors: Centre Obert

¿Qué es?

És un recurs educatiu i socialitzador oferit per l’ajuntament d’Aldaia al conjunt de la població de menors d’edats compreses entre els 5 i els 16 anys, que prioritza l’accés d’aquells i aquelles menors en situació de risc social, pertanyents a famílies vulnerables o en risc d’exclusió social.

És un servei diürn preventiu, en horari extraescolar que dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’oci, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat.

Algunes característiques pròpies d’aquests xics i xiques serien: pautes de conducta agressiva, poca resistència a la frustració, baix autocontrol, manca d’habilitats socials i baixa autoestima.

Aquest centre compleix una doble funció:

  • Preventiva, amb la intenció de propiciar una adaptació i integració social adequada.
  • Educativa, on es realitzen intervencions sobre problemes o dificultats concretes.

¿Qui pot solicitar-ho?

Menors de 5 a 16 anys.

Programes de conciliació de la vida laboral i familiar

Oferim diversos serveis i activitats per a ajudar a conciliar la vida laboral i familiar:

  • Escola matinera
  • Escola d’estiu
  • Horaris de conciliació d’estiu (juliol)
  • Ludoteques, programes de Nadal i Pasqua…
  • Escola infantil.
  • Programes d’atenció als majors i discapacitats: Servei d’Ajuda a domicili, centre de dia, club d’oci de majors, centre d’oci per a discapacitats…
  • Horari d’obertura al públic en els serveis municipals de matí i vesprada.

Escola d’Estiu

¿Qué es?

La “Escola d’Estiu” és una proposta de l’Ajuntament per a tots els xiquets i xiquetes i adolescents que vulguen gaudir en el mes de juliol d’activitats d’oci, activitats de carrer, reunions a l’aire lliure, esport, excursions, aprenentatges útils, piscina…

Compta amb un programa especial de conciliació (horari especial de matins, menjar…)

Cada any hi ha un programa específic amb totes les indicacions i possibilitats (es pot consultar en la web i en la programació de paper)

¿A qui està dirigit?

Està dirigida a xiquets i xiquetes des dels 3 anys, sense límit d’edat per sobre d’aquesta xifra.

Jocs de Nadal i Pasqua

Durant aquests dies, les famílies poden deixar als seus fills i filles al matí i al migdia. Les activitats lúdiques estan dirigides per especialistes.

Hi ha servei de menjador.

Qui pot sol·licitar-ho?

Aquesta activitat va dirigida a xiquets i xiquetes entre 3 i 9 anys.

Escola Infantil Municipal Llavoreta

¿Qué es?

És una aposta per a millorar la vida laboral i familiar de les famílies.

  • Respon a les característiques d’Escola que concilia la vida familiar i laboral pels seus amplis horaris.
  • Facilita la integració dels xiquets amb necessitats educatives especials respectant la singularitat i diversitat de cada xiquet.
  • Planteja una educació trilingüe (valencià, castellà i anglès) aprofitant la facilitat per a l’aprenentatge lingüístic en els primers anys de vida.
  • Afavoreix una educació per a la igualtat i el respecte.
  • Respon a criteris de noves metodologies amb la priorització d’aprenentatges funcionals i significatius, mantenint una concepció constructivista del desenvolupe aprenentatge.

Té una capacitat de 140 places per a xiquets de 0 a 3 anys (1er Cicle Educació Infantil).