BECA MATERIAL ESCOLAR CURS 2023-2024

Les ajudes destinades a tot l’alumnat que curse estudis en centres d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Formació Professional Bàsica, Batxillerat, Cicles Mitjans i Superiors, Educació Especial i PFQB.

– INSTÀNCIES:

1.   A la teua papereria de confiança (vore adjunt de papereries adherides)

2.   Al departament d’educació Vicent Andres Estelles (Avda. Miguel Hernández, 40) de dilluns a divendres de 09.00 a 14.00 hores.

3.   Descarregant-la en aquesta mateixa pàgina (vore annex I)

– EMPLENAR LA INSTÀNCIA TELEMÀTICAMENT:

1. Descarrega l’Annex I. Sol·licitud / Declaració Responsable i guarda-la en el teu ordinador.

2. Obri-la des del teu ordinador, emplena totes les dades i guarda-la.

3. Obri-la de nou i comprova que s’han guardat les dades correctament.

– PRESENTAR SOL·LICITUD:

1. Telemàticament amb certificat digital en el següent enllaç  (Sede electrònica – Ficha Informativa (aldaia.es)

2. Aconseguir certificat digital pas a pas en el següent enllaç: https://citaprevia.aldaia.es/#!/reserva/5ea97a82aa56e9436e4c04f7

3. Presencialment, i a partir de setembre sol·licitant cita prèvia:

– PUNTS D’ INFORMACIÓ:

1. Papereries adherides:

Kiosko JC.

Plç/ Corts Valencianes, 5

Librería Cuentos de Fábula.

C/ Juan Ramón Jimenez, 18 (Barri del Crist)

Col·legi Mariano Serra.

Camí Hondo, s/n

AMPA CEIP Mariano Benlliure.

Avda/ La Concòrdia, 31

Còpies Papereria Copisteria. 

C/ Esglesia, 37

Urban Bags, S.L. 

C/ Esglesia, 41

Papereria Garrigós

C/ Hernan Cortés, 5

Crisan

Camí de la Lloma, 10

Kiosko Platero

Plç / Europa, 1

Atmosfera Sport

Plç/ Constitució, 23

   

2. Departament d’Educació Vicent Andres Estelles (Avda. Miguel Hernández, 40) en horari de 09.00 a 14.00 hores. 

SI TENS DIFICULTATS TECNOLÒGIQUES, ESCRIU UN CORREU A educacio@ajuntamentaldaia.org amb les teues dades i telèfon i ens posarem en contacte amb tu.

– REQUISITS OBLIGACIONS del beneficiari:

 • Estar empadronat a Aldaia amb anterioritat a la data de publicació de les presents bases en el BOP.

No es podran concedir ajudes a empadronats a Aldaia que residisquen en l’àmbit del Barri del Crist, en comptar la mancomunitat amb les seues pròpies ajudes destinades a mateix objecte.

 • Estar matriculat en un centre públic o concertat excepte en Educació Especial (per a la qual la matrícula podrà ser en qualsevol centre educatiu).
 • El material escolar haurà de ser adquirit en les llibreries, papereries, AMPA o establiments col·laboradors d’Aldaia, que signen amb l’Ajuntament el conveni. I exclusivament per a l’alumnat del col·legi Mariano Serra es podrà adquirir allí mateix. (Llistat adjunt)

– DOCUMENTACIÓ REQUERIDA:

1. Sol·licitud / Declaració Responsable . Annex I degudament emplenat i signat.

2. Justificant de la despesa (FACTURA):

En el cas d’adquirir el material escolar en llibreries, papereries, en el col·legi Mariano Serra (només el seu alumnat) o en empreses de subministrament d’equipament laboral  per al cas d’alumnat de Formació Professional Bàsica, que hagen signat el corresponent conveni.

 • Aportar factures originals a nom de la persona sol·licitant, que haurà de coincidir amb el titular del compte que s’indique en la sol·licitud de la beca. A més, haurà de figurar la forma de pagament: “pagament per transferència”, “pagament amb targeta” (en tots dos casos caldrà acompanyar també el justificant) o “pagament en efectiu”.

No seran subvencionables els llibres inclosos en la XARXA DE LLIBRES, el valor de la qual es descomptarà del total, llevat que l’alumne o alumna no pertanya a la XARXA, i en aquest cas haurà d’haver-se marcat la corresponent casella en la sol·licitud.

 • En el cas d’adquirir el material en l’AMPA del centre escolar:

  Aportar rebut a nom de l’alumne o alumna amb capçalera de l’AMPA i segellament, on figure el nom i CIF d’aquesta i on es relacione el material subministrat i l’import d’aquest.

A més, si ha marcat alguna condició especial haurà d’aportar:

1. Certificat de matrícula en un centre públic o concertat en el cas de matriculats fora d’Aldaia.

2. Títol Oficial en vigor de família nombrosa, monoparental.

3. Resolució de la Conselleria acreditant la família d’acolliment.

4. Certificat en vigor de la qualificació oficial de discapacitat expedida per la Conselleria de Benestar Social, en cas que l’alumne tinga discapacitat igual o superior al 65% (en vigor)

5.  Acreditació del número de compte indicat en la sol·licitud mitjançant qualsevol dels següents mitjans:

 • Presentació de certificat de titularitat bancari que acredite la titularitat obtinguda via electrònica o presencial.
 • Presentació de l’annex II (Fitxa de manteniment de tercers) signada i segellada pel banc que podrà descarregar-se des de la seu electrònica.
 • Indicació que ja obra en poder de l’administració per haver sigut presentat amb anterioritat.

La signatura de la sol·licitud a través del registre telemàtic o presencial, suposa l’acceptació de les bases i la declaració responsable de complir els requisits.

– QUANTIA DE LA BECA:

 • 20 € per a Educació Infantil 2n cicle (3 a 5 anys) i Educació Especial de la mateixa edat.
 • 40 € per a Educació Primària i Educació Especial de 6 a 11 anys.
 • 50 € per a Educació Secundària, Formació Professional Bàsica, PFCB (Programes Formatius de Qualificació Bàsica) i Educació Especial de 12 i més anys.
 • 60 € per a Batxiller.
 • 60 € per a Cicles Mitjà i Superior.

(*) En els casos de tindre la condició de família nombrosa, monoparental, família d’acolliment i /o discapacitat del 65%, la quantia anterior  s’incrementarà en un 50% (aplicant-se una única circumstància de les anteriors en cas que concórreguen ambdues)

Sí l’import de la factura o factures presentades no superen les quantitats indicades anteriorment, l’ajuda es limitarà a l’import justificat.

 

Añade web app de Aldaia a tu móvil

instalar
×