Bústia interna de denúncies de l’Ajuntament d’Aldaia

Amb l’aprovació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, s’incorpora al Dret espanyol la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019. Esta Directiva establix l’obligatorietat que les entitats jurídiques dels sectors públics i privats, amb més de 50 persones ocupades, compten amb un canal de denúncies intern, plenament implementat en el si de les seues organitzacions.

En este sentit, l’article 13.1.a) de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, Reguladora de la Protecció de les Persones que Informen sobre Infraccions Normatives i de Lluita Contra la Corrupció, obliga a totes les entitats que integren el sector públic a disposar d’un sistema intern d’informació en els termes previstos en la pròpia llei; entenent compreses com a integrants del sector públics a les entitats que integren l’Administració Local.

El Ple d’este Ajuntament en sessió celebrada el 19/12/2023 va aprovar inicialment el Reglament Regulador del Canal Intern de Denúncies exposat al públic durant 30 dies en el BOP Núm. 1 de data 02/01/2024 havent-se publicat la seua aprovació definitiva en el BOP Núm. 42 de data 28/02/2024.

La Bústia interna de Denúncies és un canal segur de participació electrònica que naix de la necessitat de facilitar a la ciutadania la possibilitat de presentar denúncies a través d’internet.

Per a això, la Bústia incorpora mecanismes que garantixen la confidencialitat de totes les informacions i oferix un espai de comunicació segur per a mantindre contacte amb l’Ajuntament d’Aldaia i permetre la interacció entre este i les persones que denuncien, informen o comuniquen de manera anònima o identificada, complint amb totes les exigències fixades per la Directiva 2019/1937(UE) i posteriorment per la Llei 2/2023.

Esta Bústia és un mitjà de lluita contra el frau i la corrupció que preserva la identitat de la persona que realitza la comunicació i que, a més, incorpora ferramentes per a garantir els drets de les persones que siguen denunciades.

Gràcies a este canal es possibilita que qualsevol persona, inclòs el personal funcionari públic, pot comunicar infraccions o conductes corruptes o fraudulentes de les quals tinga coneixement en relació amb l’Ajuntament d’Aldaia, amb la garantia de poder fer-lo en un entorn que complix tots els requisits de reserva, confidencialitat, accessibilitat i eficàcia, el qual admet les denúncies i comunicacions, tant nominals com anònimes, evitant que es puguen patir represàlies per això.

Convé assenyalar que, per a evitar un mal ús de la Bústia, s’aplicaran criteris estrictes per a admetre les comunicacions amb exigència de responsabilitat civil, penal o administrativa a les persones que comuniquen denúncies falses o comuniquen fets amb abús de dret i vulnerant el principi de bona fe.

Així mateix, s’ha de recordar que l’Ajuntament d’Aldaia no té competències en les funcions i matèries que corresponen a l’autoritat judicial, el ministeri fiscal i la policia judicial, ni pot investigar els mateixos fets que han sigut objecte de les seues investigacions.