Educació

Consell Escolar Municipal

961988812

Avda. Miguel Hernández, 40 b.

46960 Aldaia Valencia

961517641

Mañanas de lunes a viernes:
de 9 a 14

Tardes lunes
de 17 a 19 hores.

És un òrgan col·legiat d’assessorament, consulta, proposta i participació de la comunitat educativa sobre qualsevol tema relacionat amb l’ensenyament no universitari dins l’àmbit del municipi.

El Consell escolar Municipal té una funció assessora i pot elevar informes i propostes a les institucions educatives, a l’administració municipal i a la Conselleria d’educació.

El Consell Escolar Municipal ha d’ésser consultat per les administracions educatives, i podrà requerir tota la informació i el suport tècnic que li calga per a la seva activitat, d’acord amb allò que disposen els articles 18 i 20, respectivament, de la Llei 25/85 dels consells escolars.

Algunes de les seues funcions son:

  • La planificació de les places escolars del municipi, la determinació de les zones d’influència dels centres docents públics i privats concertats, i la distribució equitativa de les demandes d’escolarització, en tots els nivells d’ensenyament no universitari.
  • Les actuacions que tendeixin a millorar el rendiment educatiu i l’escolarització real a la localitat.
  • L’atenció a les necessitats educatives especials.
  • Recomanació del calendari escolar del curs.

Està composat per representants de la comunitat educativa: pares, mares d’alumnes, directors i directores dels centres educatius d’infantil i primària i de secundària, inspecció educativa,sindicats i corporació.