Cultura

Normes de Seguretat i Salut per a empreses subcontractades

96 198 84 06

Avda. de la Música, 11

Acceso por calle Quart s/n

46960 Aldaia Valencia

flopez@ajuntamentaldaia.org
agarcera@ajuntamentaldaia.org
cultura@ajuntamentaldaia.org

Servicios: Gestión de la Cultura

Tota empresa contractada, (companyia), pel TAMA o entitat a la qual siga cedit el *TAMA, ha de complir amb les disposicions contingudes en la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals (articles 14 a 28) i en altres disposicions legals en vigor que siguen aplicable, fent especial èmfasi en els següents apartats:

1. Procediments d’entrada, trànsit i estada

1.1. Per a entrar en el recinte fabril és preceptiu demanar l’autorització al Responsable de Control i Seguiment de l’empresa TAMA i presentar la Declaració de Pertinença a l’Empresa

1.2. No haurà de romandre en altres llocs diferents a aquells en els quals faça el seu treball, havent de seguir els itineraris que prèviament els hagen sigut marcats.

1.3. Està prohibit manipular en interruptors o en qualsevol altre equip de les instal·lacions excepte autorització especial.

2. Senyalització

2.1. Hauran d’instal·lar-se tot tipus de senyalitzacions necessàries (cartells, cintes, tanques,…)

2.2.es obligació de l’empresa senyalitzar tots els elements de la seua propietat que pogueren resultar perillosos per a la integritat de les persones.

3. Treball en altures

3.1. Els operaris que treballen en altures estaran proveïts de material de prevenció suficient per a eliminar el risc de caigudes (cinturons de seguretat, escales, bastides…).

3.2. Especialment a l’hora de l’enfocament, tant en l’ús de de escala com de plataformes elevadores, serà obligatori l’ús d’arnés ancorat a les línies de seguretat que hi ha instal·lades en el TAMA.

3.3. Les construccions, decorats… de més de 80cm deuràn reunir les suficients condicions de seguretat per a evitar accidents.

3.4. Els treballs realitzats en les passarel·les també es consideraran treball en altures.

4. Il·luminació

4.1. Totes les zones de treball estaran perfectament il·luminades per a evitar riscos de caigudes i males maniobres.

4.2. Durant la funció haurà d’estar prou il·luminades totes aquelles zones de pas. El TAMA disposa d’unes “guàrdies” que romandran enceses sempre que la il·luminació de l’espai siga insuficient.

5. Dependències i llocs de treball

5.1. Les dependències o llocs de treball hauran d’estar sempre en bon estat de neteja i higiene.

5.2. Cap treball es considerarà acabat fins que l’àrea quede neta i lliure de condicions insegures.

6. Botelles de gasos

6.1. No aquesta permesa l’entrada *alrecinto de cap mena de gasos sense prèvia comunicació a la direcció del TAMA.

6.2. En la zona de treball no podran situar-se més recipients de gasos comprimits que els estrictament necessaris per a l’execució del treball.

6.3. Totes les botelles de gasos hauran d’estar subjectes, i allunyades de punts calents. A la terminació de la jornada totes les botelles de gasos hauran de quedar perfectament tancades i depositades en una zona fora de les instal·lacions de procés i autoritzada per l’empresa TAMA.

7. Equips de soldadura

7.1. Tot l’equip a utilitzar ha d’estar en condicions segures d’ús: proteccions del grup, aïllament de cables sense fissures i entroncaments correctes.

7.2. Durant la interrupció del treball (menjars o altres necessitats) i en finalitzar la jornada els equips de soldadura hauran de ser desconnectats, comprovant la inexistència de restes incandescents.

7.3. No es connectaran equips de soldadura sense prèvia autorització de l’empresa TAMA.

8. Grues i vehicles

8.1. Hauran de ser operades per personal autoritzat, qualificat i responsable de la seua actuació, i sempre amb autorització de l’empresa TAMA.

9. Màquines eines elèctriques portàtils

9.1. Les proteccions, endolls, cables, fusibles, fils de terra, etc., hauran d’estar en bones condicions i complir els Procediments de Seguretat.

10. Comunicació d’accidents i incidents

10.1. S’haurà d’informar el Responsable de Control i Seguiment de l’empresa TAMA de tots els accidents i incidents que tinga el personal Subcontractista.

11. Mesures d’emergència

11.1. En cas de produir-se una situació d’emergència en les instal·lacions de l’empresa TAMA amb avís d’alarma o sense ell, tot el personal de l’Empresa Subcontractista haurà de parar els treballs, deixant-los en condicions de seguretat, desconnectaran els equips que estan utilitzant i abandonaran la zona dirigint-se a un lloc segur, fora del recinte afectat.

12. Sancions

12.1. Les persones que incomplisquen les Procediments de Seguretat, podran ser expulsades de l’empresa TAMA temporal o definitivament.

13. Consideracions finals

13.1. L’Empresa Subcontractista haurà de nomenar un Responsable de la seua plantilla per a vigilar i fer complir les Procediments de Seguretat i Salut Laboral.

13.2. L’Empresa Subcontractista està obligada a subministrar al seu personal els equips i peces de seguretat reglamentaris necessaris.

13.3. Aquestes Procediments de Seguretat hauran de ser conegudes per totes les persones que treballen en les instal·lacions de TAMA pel que a les Empreses Subcontractistes els hauran de facilitar una còpia.

13.4. L’Empresa subcontractista haurà de seguir les instruccions indicades pels responsables de l’empresa TAMA.

14. Equips de protecció individual. (EPI)

14.1 Serà obligatori l’ús de botes de seguretat durant les labors de càrrega i descàrrega, muntatge i desmuntatge.

14.2 L’obligació de l’ús de casc serà determinada pel responsable de seguretat del TAMA.