Atenció a les persones: Polítiques inclusives

EEIIA - Equip especific d'intervenció en infancia i adolescència

ElEEIIA és un servei especific l’objectiu del qual és l’atenció a famílies en les quals existeixen o apareixen problemes o dificultats entre els seus membres. La finalitat és la intervenció especifica de caràcter integral en un mateix nucli familiar, per a oferir un espai de reflexió i confiança que permeta la recerca de solucions als conflictes i aconseguir un funcionament normalitzat i integrador que oferisca al nucli familiar en el seu conjunt i a cadascun dels seus membres en particular una evolució positiva.

Tipus d’intervenció que es realitzen:

Orientació: intervenció l’objectiu de la qual és enfortir les capacitats de la família i els vincles que uneixen els seus membres, amb la finalitat que resulten capaços d’estimular tant el seu progrés personal com el seu context emocional.

Mediació Familiar: via de resolució de conflictes, on les parts compten amb l’ajuda de personal especialitzat en mediació, com a persona imparcial que dissenya un procés perquè aquestes puguen dialogar i arribar a acords.

Teràpia Familiar: tractament especialitzat dirigit al conjunt de la família, o a algun dels seus membres, amb la finalitat de provocar canvis en les relacions familiars que facen a la família competent per a normalitzar les seues relacions personals i socials.

El servei el formen un equip interdisciplinari de professionals especialitzats en la intervenció familiar dins del camp de la Psicologia i l’Educació Social.

Poden sol·licitar-lo:

Nuclis de convivència/familiars en els quals les relacions pateixen deterioració com a conseqüència de problemes conductuals, violència, i per tant que la situació dels xiquets i xiquetes posen en risc el seu bon desenvolupament.

La declaració de risc dels i les menors correspon als serveis socials i pot ser detectada per qualsevol professional o persona, que ho comunicarà als serveis socials per a la seua valoració.

En termes generals la intervenció del EEIIA queda justificada quan siga necessari complir amb qualsevol d’aquests dos objectius:

  • La preservació familiar: mantindre el/la menor en el nucli familiar en unes condicions que garantisquen el seu benestar
  • Reunificació familiar: tornada del/la menor al nucli familiar en condicions que garantisquen el seu desenvolupament adequat.

961988811
Coladores, 16
46960 Aldaia Valencia

Áreas: Información, Orientación y Asesoramiento, Dependencia, Personas Mayores, Diversidad Funcional, accesibilidad, Drogodependencias y Ayudas Sociales, etc

Añade web app de Aldaia a tu móvil

instalar
×