Servicis administratius

Padró

96 150 15 00

Plaza de la Constitución, 10

46960 Aldaia Valencia

96 151 06 93

ajuntament@ajuntamentaldaia.org

Facebook

Twitter

web

divi discount
embedgooglemap.net

Segons les dades publicades per l’INE a 1 de Gener de 2019 el numere d’habitants a Aldaia és de 31.864, 372 habitants més que l’any 2018.

El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns d’un municipi. Les seues dades constitueixen prova de la residència en el municipi i del domicili habitual en aquest.

La formació, manteniment, revisió i custòdia del Padró municipal correspon a l’Ajuntament, d’acord amb el que establisca la legislació de l’Estat.

La inscripció en el Padró municipal contindrà com a obligatoris només les següents dades:

a) Nom i cognoms.

b) Sexe.

c) Domicili habitual.

d) Nacionalitat.

e) Lloc i data de naixement.

f) Número de document nacional d’identitat o, tractant-se d’estrangers:

— Número de la targeta de residència en vigor, expedida per les autoritats espanyoles, o en defecte d’això, número del document acreditatiu de la identitat o del passaport en vigor expedit per les autoritats del país de procedència, tractant-se de ciutadans nacionals d’Estats membres de la Unió Europea, d’altres Estats parteix en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu o d’Estats als quals, en virtut d’un conveni internacional s’estenga el règim jurídic previst per als ciutadans dels Estats esmentats.

— Número d’identificació d’estranger que conste en document, en vigor, expedit per les autoritats espanyoles o, en defecte d’això, per no ser titulars d’aquests, el número del passaport en vigor expedit per les autoritats del país de procedència, tractant-se de ciutadans nacionals d’Estats no compresos en l’incís anterior d’aquest paràgraf, llevat que, per virtut de Tractat o Acord Internacional, gaudisquen d’un règim específic d’exempció de visat en matèria de xicotet trànsit fronterer amb el municipi en el qual es pretenga l’empadronament, i en aquest cas, s’exigirà el corresponent visat.

g) Certificat o títol escolar o acadèmic que es posseïsca.

h) Quants altres dades puguen ser necessaris per a l’elaboració del Cens Electoral, sempre que es garantisca el respecte als drets fonamentals reconeguts en la Constitució.

Les dades del Padró Municipal se cediran a altres Administracions públiques que el sol·liciten sense consentiment previ a l’afectat solament quan els siguen necessaris per a l’exercici de les seues respectives competències, i exclusivament per a assumptes en els quals la residència o el domicili siguen dades rellevants. També poden servir per a elaborar estadístiques oficials sotmeses al secret estadístic, en els termes previstos en la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la Funció Estadística Pública i en les lleis d’estadística de les comunitats autònomes amb competència en la matèria.