Plantilla 2

Museu del Palmito d’Aldaia

96 198 84 06
Avda. de la Música, 11
Acceso por calle Quart s/n
46960 Aldaia Valencia
flopez@ajuntamentaldaia.org

Mitjançant l’Àrea de Benestar Social, l’Ajuntament d’Aldaia compleix les comeses
que li encomana la legislació vigent sobre Serveis Socials (Llei 5/1997, de 25 de
juny).

Per a complir la dita comesa l’Ajuntament posa a la disposició de la ciutadania d’Aldaia
uns serveis pròxims i descentralitzats formats per equips tècnics que possibiliten
les intervencions adequades a cada cas.

La Llei 3/2019, de 18 de febrer, té com a objecte previndre i eliminar les causes de
marginació social i de desigualtat, la finalitat de la qual és regular i estructurar el
Sistema Públic de Serveis Socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, i garantir a
tots els ciutadans i ciutadanes i grups en què aquests s’integren:
La prevenció, tractament i eliminació de qualsevol causa o situació de marginació o

Els serveis Generals
es prestaran per equips
interdisciplinaris que
cobrisquen les diferents
Àrees de Serveis Socials
en Centres Socials
dependents de
l’administració Local.

Mitjançant l’Àrea de Benestar Social, l’Ajuntament d’Aldaia compleix
les comeses que li encomana la legislació vigent sobre Serveis
Socials (Llei 5/1997, de 25 de juny).
Per a complir la dita comesa l’Ajuntament posa a la disposició de
la ciutadania d’Aldaia uns serveis pròxims i descentralitzats formats
per equips tècnics que possibiliten les intervencions adequades
a cada cas.
La Llei 3/2019, de 18 de febrer, té com a objecte previndre i eliminar
les causes de marginació social i de desigualtat, la finalitat de
la qual és regular i estructurar el Sistema Públic de Serveis Socials
en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, i garantir a tots els
ciutadans i ciutadanes i grups en què aquests s’integren:

Pla Jove Aldaia 2021/2025

Els Serveis Socials constitueixen l’estructura bàsica del
Sistema Públic de Serveis Socials, mitjançant la prestació
d’una atenció integrada i polivalent dirigida a tota la
població, articulada a través d’actuacions preventives,
assistencials i rehabilitadores, des d’un punt de vista
primari, amb caràcter universal i gratuït.

Correspon als Serveis Socials Generals la programació,
implantació i gestió de la intervenció generalitzada
d’atenció primària.

Els serveis Generals es prestaran per equips interdisciplinaris
que cobrisquen les diferents Àrees de Serveis
Socials en Centres Socials dependents de l’administració
Local.

Servei d’Informació, Orientació,
Assessorament Tècnic i Gestió d’Ajudes

Servei d’Informació, Orientació,
Assessorament Tècnic i Gestió d’Ajudes

Gestió de Serveis i Ajudes Socials
Municipals i d’altres Administracions

Gestió de Serveis i Ajudes Socials
Municipals i d’altres Administracions

Servei d’Informació, Orientació,
Assessorament Tècnic i Gestió d’Ajudes

Gestió de Serveis i Ajudes Socials
Municipals i d’altres Administracions