Servicis administratius

Secretaria General

96 150 15 00

Plaza de la Constitución, 10

46960 Aldaia Valencia

96 151 06 93

ajuntament@ajuntamentaldaia.org

Facebook

Twitter

web

divi discount
embedgooglemap.net

S’encarrega de la realització de les funcions públiques d’assessorament legal preceptiu de la Corporació i fe pública de tots els actes i acords determinades en el Reglament del règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

Correspon al lloc de treball de secretari o secretària general, la prefectura de la Secretaria General i, en conseqüència, dirigir i coordinar les tasques del personal adscrit a la mateixa i distribuir els recursos materials i econòmics que se li assignen, amb les atribucions pròpies d’una direcció d’àrea.

Correspon a més al secretari o secretària general la coordinació de les tasques burocràtiques que desenvolupen els diferents serveis municipals, en els aspectes jurídic-administratius relacionats amb les responsabilitats atribuïdes legalment a aquell. En l’exercici d’aquesta funció, amb la finalitat d’adequar l’actuació administrativa en els seus aspectes formals a les regles per les quals es regeix i d’unificar criteris, la persona titular del lloc de secretari o secretària general, podrà dictar ordres particulars i instruccions de caràcter general, amb subordinació a les emanades de l’Alcaldia.