Seguretat Ciutadana

Vehicles abandonats

092

96151 00 61

Ayuntamiento de Aldaia, Plaza Constitución, 10

46960 Aldaia Valencia

96 198 58 38

El medi ambient és cosa de tots i a més és gratis.

Evitar que als carrers d’Aldaia hi hagen cotxes abandonats, no costa res.

Perquè no costa res tramitar la baixa del vehicle ni lliurar-lo al dipòsit municipal.

Tampoc costa res sol·licitar que la Policia Local el retire del carrer.

L’Ajuntament d’Aldaia habilita un servei a través del qual els propietaris de vehicles podran demanar la seua retirada de la via pública i la baixa administrativa sense cap cost.

Per a més informació vegeu apartat: Cessió de vehicle abandonat a l’ajuntament.

Gestió de vehicles abandonats

Un vehicle podrà considerar-se abandonat:

 • Quan estiga estacionat més d’un mes al mateix lloc de la via pública.
 • Presente desperfectes que facen impossible el seu desplaçament pels seus propis mitjans.
 • Presente desperfectes greus que suposen un perill per a la integritat de les persones i per al medi ambient.
 • Li falten les plaques de matrícula. En aquest cas passa a ser considerat un residu sòlid d’acord amb la normativa ambiental corresponent.
 • Quan presente lleus símptomes d’abandó i no tinga en vigor tant l’assegurança de responsabilitat civil com la ITV.

Tràmit vehicles abandonats

Si vol denunciar un vehicle abandonat a la via pública, podrà fer-ho de la següent forma:

 • De forma presencial a la central de la Policia Local. (Pl. Constitució 10).
 • Telefònicament als números de la Policia Local: Tel. 96 151 00 61 · Tel.: 092.
 • Comunicació personal a qualsevol agent de la Policia Local.
 • Per mitjà d’un escrit presentat a l’Oficina d’Informació al Ciutadana.

Haurà de facilitar la localització del vehicle, així com la marca, model i matrícula d’aquest.

Després de la denúncia d’un vehicle abandonat s’inicien una sèrie de tràmits que consisteixen en:

 • Inici de l’expedient amb la constatació de fets per mitjà de la confecció d’una acta acreditativa de l’abandó del vehicle en la via pública i l’obtenció de dues fotografies als efectes probatoris procedents.
 • Investigació del propietari i situació del vehicle, a través de la Direcció Provincial de Trànsit, del Padró Municipal i dades veïnals.
 • Notificació per correu certificat de la situació del seu vehicle i la concessió del termini d’un mes perquè resolga la citada situació.
 • En cas que no es localitze el propietari del vehicle es publicarà en el BOP la situació del vehicle i la concessió del termini anteriorment citat.
 • En cas que no es localitze el propietari del vehicle es col·locarà un adhesiu al vehicle, se n’advertirà la situació irregular i s’indicarà que en un breu termini de temps serà retirat de la via pública.
 • No obstant això, si al llarg de tot el procés el vehicle presentara risc per a la resta d’usuaris de la via pública, es retirarà immediatament amb l’oportuna denúncia.

Cessió de vehicles abandonats a l’ajuntament

L’Ajuntament d’Aldaia disposa d’un servei de retirada voluntària de vehicles de la via pública, a petició del seu propietari o titular, perquè procedisca, en nom seu o representació, a realitzar els tràmits administratius oportuns per a la destrucció del vehicle i la baixa en la Direcció de Trànsit.
Amb aquest servei l’Ajuntament d’Aldaia, a través de la Policia Local, pretén facilitar als ciutadans, la retirada de vehicles fora d’ús per a evitar el seu abandó a la via pública.

Requisits

Personar-se a l’Oficina de la Unitat Administrativa de la Policia Local (Plaça de la Constitució, 21 baix) i aportar la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI / NIE del titular del vehicle.
 • Permís de Circulació i Fitxa d’Inspecció Tècnica del Vehicle.
 • Emplenar l’imprès de sol·licitud de cessió de vehicle, i signar la documentació necessària per a tramitar la baixa del vehicle.
 • Que el vehicle no tinga càrregues ni embargaments o precintes judicials pendents.
 • Per a donar de baixa motocicletes i ciclomotors cal dirigir-se a la Direcció General de Trànsit, excepte els que es troben retirats per la Policia Local al dipòsit municipal, que podran ser cedits pels seus propietaris per a tramitar la seua baixa d’ofici.
 • Finalment es lliurarà a l’interessat la Certificació de Destrucció del Vehicle, facilitada pel centre autoritzat, com a justificant de la seua baixa definitiva i necessària per a efectuar la liquidació de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica davant l’Agència Tributària.

Galeria