Serveis Socials i Igualtat

Centre Coladors i Centre Amparo Navarro

961 988 811

Carrer Coladors, 16
46960 Aldaia Valencia

Plaça de la Constitució, 14
46960 Aldaia Valencia

Horari:

Dilluns a divendres: de 9 a 14 hores. Dilluns i dijous: de 16 a 18 hores.

Àrees:

Informació, Orientació i Assessorament I Dependència I Persones Majors I Diversitat Funcional I Accessibilitat I Drogodependències I Ajudes Socials I Infància, Adolescència i Família I Violència de Gènere I Assessoria Jurídica I Igualtat I Diversitat Familiar.

Assesorament Jurídic

1.- SERVEI DE SUPORT JURÍDIC DE SERVEIS SOCIALS

Aquest servei forma par dels Serveis socials de atenció primària bàsica. 

La unitat de suport jurídic presta serveis d’atenció, assessorament, seguiment,  acompanyament i mediació  a totes les persones veïnes de la població d’Aldaia que es troben en situació de vulnerabilitat o exclusió social en matèria : 

  • Civil:  família, divorci, guarda i custòdia, pàtria potestat, dret hereditari,  mesures de suport a persones en discapacitat, etc. 
  • Administratiu: recursos en matèria de discapacitat, dependència, reclamacions prèvies en matèria sociolaboral, pensions, inembargabilitat de salaris, tramitació voluntats anticipades, reclamacions ajudes de vivenda, etc. 
  • Penal: violència de gènere, violència domèstica, abusos sexuals, delictes d’odi, vulneració de drets fonamentals, etc. 
  • Estrangeria: autoritzacions de residència i treball, asil, nacionalitat, etc.
  • Sociolaboral: drets laborals  bàsics, conciliació de la vida laboral i familiar, seguretat social, incapacitats laborals permanents, etc. 
  • Qualsevol altra matèria relacionada amb l’àmbit relacionat amb Serveis Socials.

Lloc: Serveis Socials, Centre Dones Amparo Navarro, Plaça Constitució nº 14, Aldaia.

Podrà ser atès per derivació del seu professional de referencia dels Serveis Socials o per pròpia iniciativa. Amb cita prèvia.

Telf: 961988811, correu: serveissocials@ajuntamentaldai.org

2.-ALTRES SERVEIS D’ASSESSORAMENT JURIDIC:

La Generalitat  i en concret la Conselleria de Justícia ha posat en marxa serveis d’atenció i assessorament en matèries jurídiques per tal d’apropar la justícia a la ciutadania.

Aquest son: el JUSTPROP i el MEDIAPROP.

L’ajuntament d’Aldaia ha considerat convenient cooperar en aquest sentit amb la dotació dels mitjans necessaris.

2.1.- SERVEIS D’ORIENTACIÓ JURÍDICA DE PROXIMITAT (JUSTIPROP)

És un servei d’orientació, assessorament i informació jurídica, finançat per la Generalitat i prestat per professionals de l’advocacia en les dependències que els ajuntaments posen a la disposició de la ciutadania.

Qualsevol persona pot rebre l’assistència i assessorament jurídic prestat per professionals dels col·legis de l’Advocacia de la Comunitat Valenciana, independentment del lloc de residència,  i especialment, en les zones menys poblades. 

Els serveis que presta a la ciutadania de manera gratuïta són:

• Informació en matèria d’accés a la justícia, mediació, assistència a les víctimes del delicte i protecció dels drets.

• Informació sobre la ubicació i dades de contacte de seus judicials, Oficines d’Assistència a les Víctimes del Delicte, Oficines de Denúncies i d’Assistència a les Víctimes de Violència de Gènere, Serveis d’Orientació i Mediació (SOM); col·legis professionals de l’advocacia i de la procura; centres socials; Registre Civil i qualsevol altra entitat que preste serveis relacionats amb aquestes matèries.

• Informació sobre recursos públics o privats per a la protecció i defensa dels drets i interessos legítims.

• Informació sobre tràmits administratius davant els Registres Civil, Mercantil i de la Propietat.

• Assessorament i orientació jurídics previs al procés per a reclamar la tutela judicial dels drets i interessos, quan tinguen per objecte evitar el conflicte judicial o analitzar la viabilitat de la pretensió.

• Suport per a realitzar consultes electròniques de tràmits judicials o administratius en matèria de justícia i/o administració de justícia, en particular en matèria de justícia gratuïta, col·laborant amb els Serveis d’Orientació Jurídica, accedir a l’estat de tramitació de processos judicials i dels registres en els quals tinga la condició de persona interessada, prèvia autorització.

Dia de prestació del servici:  Divendres.           

Horari: De 9 a 13 h.

Cita prèvia al tlf.- 961988811

Ubicació: Centre Amparo Navarro – Plaça de la Constitució, 14 Aldaia

2-2.- SERVEI DE MEDIACIÓ: MEDIAPROP

La mediació és una eina de gestió del conflicte que permet que, les persones interessades busquen una solució al seu conflicte amb l’ajuda d’un tercer, que és el mediador o mediadora. En altres paraules, les persones que acudeixen a la mediació, encetaran un procés de diàleg entre elles, amb ajuda d’un tercer, per tal de trobar punts d’acord sobre l’assumpte objecte de conflicte.

Es tracta d’una alternativa a la via judicial que pot servir per a resoldre els problemes d’una forma molt més ràpida i econòmica, a més, donat el seu caràcter voluntari, participatiu i dialògic, permet restaurar les relacions deteriorades.

La mediació és un procés totalment confidencial i els veïns i les veïnes d’Aldaia podran apropar-se a informar-se sense cap compromís. El servei és totalment gratuït i no cal que, de primeres, vinguen totes les parts que formen part del conflicte. 

En el cas que les parts estiguen litigant en un procés judicial, podran demanar conjuntament la suspensió mentre dure el procés de mediació. Si les parts arriben a un acord, aquest haurà de presentar-se davant el jutjat perquè siga validat. En cas de no ser possible l’acord, les parts podran continuar amb el procediment judicial.

S’ofereix atenció i informació a la ciutadania sobre la mediació com a alternativa al procés judicial. 

Es faciliten espais per a fer sessions informatives i de mediació, que són ateses per personal especialitat. 

Cita prèvia al tel.- 961988811

Ubicació: Centre Amparo Navarro – Plaça de la Constitució, 14 Aldaia