Serveis Socials i Igualtat

Centre Coladors i Centre Amparo Navarro

961 988 811

Carrer Coladors, 16
46960 Aldaia Valencia

Plaça de la Constitució, 14
46960 Aldaia Valencia

Horari:

Dilluns a divendres: de 9 a 14 hores. Dilluns i dijous: de 16 a 18 hores.

Àrees:

Informació, Orientació i Assessorament I Dependència I Persones Majors I Diversitat Funcional I Accessibilitat I Drogodependències I Ajudes Socials I Infància, Adolescència i Família I Violència de Gènere I Assessoria Jurídica I Igualtat I Diversitat Familiar.

Igualtat

aldaia

La Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes estableix una sèrie de mesures i garanties en l’àmbit de la Comunitat Valenciana dirigides a l’eliminació de la discriminació i a la consecució de l’exercici dels drets humans i les llibertats fonamentals per a les dones, sobre la base de la igualtat de dones i homes.

Dins d’esta Llei, l’article 16 defineix la Xarxa Valenciana d’Igualtat com un servei específic de promoció de la igualtat que, a més de la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals, l’assessorament i sensibilització de les dones i la prevenció de la violència de gènere, s’encarrega d’informar empreses i entitats en l’elaboració i implementació de plans d’igualtat dins de les seues organitzacions laborals, així com d’elaborar els corresponents informes tècnics per a l’obtenció del visat.

Per part seua, la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana crea la Unitat d’Igualtat, l’objectiu de la qual és fer efectiu el principi d’igualtat de dones i homes de manera transversal en el conjunt de polítiques públiques d’àmbit local, a través de les figures professionals d’agent d’igualtat i tècnica/o superior en promoció de la igualtat de gènere.

Serveis que ofereix

• Informació i assessorament personalitzat a dones.

• Disseny i planificació de programes de sensibilització, informació i formació en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i per a la prevenció de la violència de gènere.

• Prevenció, detecció i derivació de víctimes violència de gènere als serveis corresponents, i detecció de les necessitats de l’ajuntament en matèria de violència de gènere.

• Coordinació i impuls de la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals.

• Foment de l’associacionisme de dones i assessorament per a la constitució d’associacions, mantenint el suport a les associacions feministes existents i qualssevol una altra que es creuen amb objectes socials similars.

• Coordinació amb totes les instàncies, públiques o privades, que treballen en matèria d’igualtat i violència de gènere: serveis socials i altres serveis municipals i autonòmics, organismes públics, etc.

• Actuacions relacionades amb els plans d’igualtat: disseny, execució, seguiment i avaluació del pla de justícia de gènere dirigit a la ciutadania; així com informació i assessorament a empreses i entitats per a l’elaboració i implantació de plans d’igualtat així com sobre el visat de plans d’igualtat en empreses emés per part del centre directiu de l’administració de la Generalitat amb competència en matèria de dones.

• Coordinació amb la Xarxa Valenciana d’Igualtat.

• Coordinació amb la Xarxa Jove de la Comunitat Valenciana.

• Dur a terme les accions del pacte d’Estat contra la violència de gènere.

Videos