Serveis Socials i Igualtat

Centre Coladors i Centre Amparo Navarro

961 988 811

Carrer Coladors, 16
46960 Aldaia Valencia

Plaça de la Constitució, 14
46960 Aldaia Valencia

Horari:

Dilluns a divendres: de 9 a 14 hores. Dilluns i dijous: de 16 a 18 hores.

Àrees:

Informació, Orientació i Assessorament I Dependència I Persones Majors I Diversitat Funcional I Accessibilitat I Drogodependències I Ajudes Socials I Infància, Adolescència i Família I Violència de Gènere I Assessoria Jurídica I Igualtat I Diversitat Familiar.

Discapacitat

Sota aquesta denominació s’inclouen els serveis i programes que es dirigeixen a persones amb discapacitat, ja siga aquesta per causes físiques, psíquiques, sensorials i/o mentals.

Reconeixement de discapacitat

La qualificació del grau de discapacitat permet l’accés de la persona als beneficis, drets econòmics i serveis que els organismes públics atorguen.

Pensions no contributives

L’objecte d’aquesta pensió és proporcionar una prestació econòmica i una assistència farmacèutica gratuïta a persones que no hagen cotitzat o ho hagen fet de manera insuficient.

Ajudes per al desenvolupament personal.

Prestacions Econòmiques Individuals (P.E.I.) per a les persones amb discapacitat
• Ajudes Tècniques i productes de suport.

• Ajudes destinades a l’eliminació de barreres arquitectòniques a l’interior de l’habitatge i l’adaptació funcional de la llar.

• Ajuda per a l’adaptació de vehicles.

• Ajuda de transport per a l’assistència a tractaments i centres residencials.

Targeta d’estacionament de vehicles per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda (ET).

És una targeta que permet a la persona beneficiària aparcar el seu vehicle en les zones reservades per a persones amb discapacitat.

Ingrés en centres per a persones amb discapacitat.

S’ofereix assessorament i ajuda per a la tramitació de l’accés als diferents centres d’atenció: centres ocupacionals, centres de dia i centres residencials. En aquests centres reben allotjament, cura personal, supervisió mèdica, alimentació i activitats per al temps lliure i/o teràpia ocupacional.

SERVEI D’AJUDES A domicili (SAD municipal i de dependència )

Prestació que ofereix un conjunt de serveis de caràcter domèstic, personal i socioeducatiu en general a aquelles persones que precisen, per la seua especial necessitat, una atenció en el seu domicili, procurant així la permanència en el seu nucli familiar.

Serveis que cobreix:

• Tasques d’atenció en la llar.

• Tasques d’atenció personal.

• Tasques de relació amb l’entorn.

• Tasques de caràcter psicosocial i educatiu.

ATENCIÓ ESPECÍFICA A LA DEPENDÈNCIA

La Llei de la Dependència, 39/2006 de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, reconeix el nou dret a la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb dependències.

Aquest dret ha de garantir l’atenció de les persones des del moment en què, de manera estable, necessiten ajuda d’uns altres per a dur a terme bona part de les activitats de la vida diària, com menjar, vestir-se, la cura personal, mobilitat, etc.

Segons la necessitat d’ajuda de la persona afectada per a dur a terme diverses de les activitats bàsiques de la vida diària, els graus de dependència reconeguts per la Llei són:

Grau I o dependència moderada

Grau II o dependència severa

Grau III o gran dependència

ESCALA MÒBIL

Es tracta d’una cadira mecànica amb funcions específiques que permet pujar i baixar trams d’escales a aquelles persones que no tenen mobilitat per a fer-ho pels seus propis mitjans.

Destinat apersones sense mobilitat que requerisquen utilitzar escales i no puguen fer-ho pels seus propis mitjans.

Es requereix un espai suficient en les escales per a realitzar les maniobres, així com per a la seua instal·lació. Serà l’equip tècnic de la Creu Roja, o en defecte d’això un operari especialitzat, qui s’encarregue del maneig de l’escala mòbil.

Per a sol·licitar-lodirectament en les dependències de la Creu Roja o a través dels Serveis Socials Municipals.

Creu Roja Local.

C/ Santa Bàrbara, 5-baix Tel.96 151 92 91

Aquesta prestació es realitza a través d’un conveni de l’ajuntament amb Creu Roja Local.

CENTRE D’OCI MENORS AMB DISCAPACITAT

Centre de respir per a les famílies amb xiquets/es amb discapacitat física, psíquica o intel·lectual.

Personal especialitzat el qual atén aquesta població tres vesprades a la setmana i les festes de Nadal, Pasqua i estiu.

AULA D’ESTIMULACIÓ PRIMERENCA

Servei d’atenció a menors entre 3 i 12 anys amb activitats per a potenciar l’estimulació sensorial, cognitiva i motora. Servei de suport familiar. Està ubicat al Centre Matilde salvador. La derivació es fa a través dels Serveis Socials.