Serveis Socials i Igualtat

Centre Coladors i Centre Amparo Navarro

961 988 811

Carrer Coladors, 16
46960 Aldaia Valencia

Plaça de la Constitució, 14
46960 Aldaia Valencia

Horari:

Dilluns a divendres: de 9 a 14 hores. Dilluns i dijous: de 16 a 18 hores.

Àrees:

Informació, Orientació i Assessorament I Dependència I Persones Majors I Diversitat Funcional I Accessibilitat I Drogodependències I Ajudes Socials I Infància, Adolescència i Família I Violència de Gènere I Assessoria Jurídica I Igualtat I Diversitat Familiar.

Estrangeria

Des dels Serveis Socials d’atenció primària s’atén tota la població municipal, a través d’una atenció integrada, polivalent, de caràcter universal i gratuïta.

S’hi inclou de manera específica la realització d’Informes sobre integració social i d’adequació d’habitatge (es dir, informes d’arrelament i reagrupament familiar).

Des del servei d’assessoria tècnica específica dels serveis socials podràs rebre atenció, Informació, assessorament i tramitació d’autoritzacions de residència i/o treball en concret: 

• Arrelament familiar.

• Arrelament laboral. 

• Arrelament social.

• Arrelament per a la formació 

• Autoritzacions de residència per a menors d’edat, nascuts o no a Espanya. 

• Reagrupaments familiars. 

• Renovacions de les autoritzacions de residència i/o treball temporal i de llarga duració. 

• Targetes de familiars comunitaris de la Unió Europea. 

• Informació, assessorament i tramitació de sol·licituds de nacionalitat espanyola. 

• Informació i assessorament sobre tràmits de protecció internacional.