Serveis Socials i Igualtat

Centre Coladors i Centre Amparo Navarro

961 988 811

Carrer Coladors, 16
46960 Aldaia Valencia

Plaça de la Constitució, 14
46960 Aldaia Valencia

Horari:

Dilluns a divendres: de 9 a 14 hores. Dilluns i dijous: de 16 a 18 hores.

Àrees:

Informació, Orientació i Assessorament I Dependència I Persones Majors I Diversitat Funcional I Accessibilitat I Drogodependències I Ajudes Socials I Infància, Adolescència i Família I Violència de Gènere I Assessoria Jurídica I Igualtat I Diversitat Familiar.

Salut mental

PRESENTACIÓ

L’Ajuntament d’Aldaia compta amb el Servei d’atenció psicosocial per a les persones amb problemes de salut mental (SASEM), emmarcat dins dels Serveis Socials d’atenció primària específica.

En aquest servei es desenvoluparan programes i actuacions pròpies de la intervenció psicosocial, en coordinació amb el sistema sanitari mitjançant programes de prevenció, promoció de l’autonomia, rehabilitació i inclusió social.

PRINCIPALS OBJECTIUS

  • Detecció i remissió precoç davant la sospita d’una persona amb problemes greus de salut mental. 
  • Prevenció de les crisis i promoció de la salut, oferint suport per a fomentar per a fomentar o millorar el vincle de la persona amb malaia mental greu amb els serveis socials i sanitaris.
  • Secundar i complementar la tasca que es desenvolupa des del programa de Rehabilitació i continuïtat en la Unitat de Salut Mental.
  • Promoure el procés d’integració comunitària mitjançant el suport i l’acompanyament proper i flexible que permeta l’accés als recursos generals i específics de caràcter social, sanitari, formatiu, ocupacional, d’ocupació protegida i d’oci. 

PERFIL DE LA PERSONA DESTINATARIA

Aquest servei va dirigit a entre els i les adolescents majors de 14 anys, com un servei de prevenció amb diferents graus d’afectació en la seua esfera personal, familiar, social. I molt especialment a aquelles compreses entre 18 i 65 anys, en aquests casos que reunisca els criteris de diagnòstic i necessitats complexes per la seua problemàtica de salut mental. L’atenció podrà ser de tipus individual, col·lectiva, familiar i/o comunitària.

TIPUS D’INTERVENCIÓ

  • Individual: identificació i avaluació de les necessitats i de les àrees d’intervenció que haurà de dur a terme l’equip SASEM en funció de les necessitats terapèutiques, rehabilitadores i de suport a l’usuari. Elaboració del Pla d’Atenció Individual (PAI) que inclourà els objectius planificats.
  • Familiar: consensuar amb l’usuari i família el PAI tenint en compte les seues necessitats i fortaleses. Proporcionar el suport necessari al cuidador, per a garantir una atenció adequada a la persona amb problemes de salut mental greu i a si mateixos.
  • Comunitària: oferir alternatives grupals en els casos de persones amb un marcat dèficit i deterioració en aquesta àrea, les úniques relacions de la qual socials es limiten a la família. 
  • Elaboració de campanyes, programes i/o jornades d’àmbit comunitari per a conscienciació en temes socials, i en els quals estiga involucrada la salut mental.

El SASEM no és un servei de salut ni el substitueix, és un recurs soci comunitari que compta amb suport psicològic i suport a la integració social i familiar.

L’equip de *SASEM Aldaia compta amb professionals de la psicologia de la Integració Social.

Davant qualsevol necessitat o dubte quant a una problemàtica de salut mental dirigiu-vos als Serveis Socials d’Atenció primària, en Carrer Coladors Nº12. Telèfon 961988796

Email: servesisocials@ajuntamentaldaia.org