Atenció a les persones

Centre “Coladors” i Centre Amparo Navarro

961 988 811
Carrer Coladors, 16
46960 Aldaia Valencia
Plaça de la Constitució, 14
46960 Aldaia Valencia

Horari:

Dilluns a divendres: 9 a 14 hores. Dilluns i dijous: De 16 a 18 hores.

Àrees:

Informació, Orientació i Assessorament I Dependència I Persones Majors I Diversitat Funcional I Accessibilitat I Drogodependències I Ajudes Socials I Infància, Adolescència i Família I Violència de Gènere I Assessoria Jurídica I Igualtat I Diversitat Familiar.

Atenció Específica a la Dependència

La Llei de la Dependència, 39/2006 de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, reconeix el nou dret a la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb dependències.

Aquest dret ha de garantir l’atenció de les persones des del moment en què, de forma estable, necessiten ajuda d’uns altres per a dur a terme bona part de les activitats de la vida diària, com menjar, vestir-se, la cura personal, mobilitat, etc.

Segons la necessitat d’ajuda de la persona afectada per a dur a terme diverses de les activitats bàsiques de la vida diària, els graus de dependència reconeguts per la Llei són:

Grau I o dependència moderada: quan la persona necessita ajuda almenys una vegada al dia, o té necessitats de suport intermitent o limitat per a mantenir la seua autonomia personal.

Grau II o dependència severa: quan la persona necessita ajuda dues o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d’un cuidador o té necessitats de suport extens per a mantenir la seua autonomia personal.

Grau III o gran dependència: quan la persona necessita ajuda diverses vegades al dia, i per la seua pèrdua total d’autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i continuada d’una altra persona.

Titulars del dret:

Ser espanyol – Qualsevol edat – Trobar-se en situació de dependència en algun dels graus establits per la Llei 39/2006, de 14 de desembre.

Residir en territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dels quals dos hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.