Serveis Socials i Igualtat

Centre Coladors i Centre Amparo Navarro

961 988 811

Carrer Coladors, 16
46960 Aldaia Valencia

Plaça de la Constitució, 14
46960 Aldaia Valencia

Horari:

Dilluns a divendres: de 9 a 14 hores. Dilluns i dijous: de 16 a 18 hores.

Àrees:

Informació, Orientació i Assessorament I Dependència I Persones Majors I Diversitat Funcional I Accessibilitat I Drogodependències I Ajudes Socials I Infància, Adolescència i Família I Violència de Gènere I Assessoria Jurídica I Igualtat I Diversitat Familiar.

Persones majors: Promoció a l’autonomia i atenció a la dependència.

Dirigit a totes les persones majors residents en el municipi d’Aldaia, amb la finalitat d’oferir-los una sèrie d’iniciatives municipals que faciliten l’atenció de les seues necessitats mitjançant serveis i programes.

OBJECTIUS

 • Acostar i facilitar la igualtat d’oportunitats, a través de la informació, orientació i assessorament.
 • Possibilitar un major coneixement de les prestacions socials, culturals i sociosanitàries.
 • Estimular la participació en la vida social i cultural d’Aldaia.

COMPRÉN

 1. Servei d’atenció: servei d’ajuda a domicili municipal i de dependència, Prop de tu, servei de menjars, centre de dia de majors, teleassistència…
 2. Servei d’oci i cultura: club d’oci, setmana cultural, cursos i tallers, esport, viatges organitzats…
 3. Prestacions i ajudes econòmiques: pensions, ajuda de dependència, emergència social…
 4. Tramitacions: targetes d’aparcament, de transport, reconeixement de la discapacitat, residències, centre de dia, dependència…

Atenció a través de cita prèvia en Serveis Socials: carrer Coladors 16-baix. Tel.: 96 198 88 11.

PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓ

Amb l’objectiu de proporcionar una prestació econòmica mensual i assistència medicofarmacèutica gratuïta a les persones que mai hagen cotitzat o ho hagen fet de manera insuficient.

PODEN SOL·LICITAR-HO

 • Majors de 65 anys en la data de la sol·licitud.
 • Residir legalment en territori espanyol i haver-ho fet durant 10 anys, entre l’edat de 16 anys i l’edat de meritació de la pensió, dels quals dos hauran de ser consecutius i immediatament anteriors a la sol·licitud.
 • Manca de rendes o ingressos suficients.

SERVEIS PERSONALS PER A L’AUTONOMIA: SAD I PROP DE TU

Un elevat percentatge de les persones majors manifesten situacions de solitud significatives, este fet que va generar en la corporació municipal la preocupació per crear polítiques i serveis que garantisquen el benestar d’este col·lectiu. Molt especialment atendre aquelles situacions de solitud derivades de falta de relació, aïllament per factors de mobilitat (siga per falta d’ascensors o per causes de diversitat funcional), perduda de familiars pròxims, deterioració dels vincles de proximitat, etc. La solitud s’entén com el repte que més repercussió té sobre el benestar de les persones en general i especialment de les majors.

Estos serveis ofereixen un conjunt de serveis de caràcter domèstic, personal i socioeducatiu en general a aquelles persones i famílies que precisen una atenció en el seu domicili, per la seua especial necessitat per a la realització d’activitats elementals de la vida diària. Que completa amb acompanyaments i cura de relació en l’entorn. Procurant d’este model la permanència en el seu nucli familiar.

SERVEIS QUE COBREIXEN

• Tasques d’atenció a la llar.

• Servei d’acompanyament.

• Tasques d’atenció personal.

• Tasques de relació amb l’entorn.

• Tasques de caràcter psicosocial i educatiu.

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA

Servei d’atenció telefònica, amb el qual la persona usuària està atesa durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any (per mitjà d’un sistema d’alarma), enfront de qualsevol situació d’emergència o risc que es done a dins del domicili, garantint-li així l’atenció immediata que necessite.

Pretén facilitar el contacte telefònic i oferir el recurs adequat si es produeixen situacions d’accidents, caigudes, soledat, necessitat de recordar cites mèdiques o prendre la medicació, emergències domèstiques, etc…

L’objectiu és oferir seguretat i tranquil·litat a les persones majors que viuen soles o passen gran part del dia sense cap companyia; així com assegurar una intervenció immediata per professionals especialitzats en situacions d’urgència.

SERVEI DE MENJARS

Servei dirigit a persones majors que visquen soles per a garantir i millorar la seua nutrició, amb l’objectiu de:

 • Oferir una dieta saludable en el propi domicili.
 • Possibilitar, mitjançant el suport d’aliments, la permanència de les persones majors en el seu propi domicili.
 • Evitar situacions de risc que poden produir-se a l’hora de preparar els menjars.

COBERTURES DEL SERVEI

 • Menjar. Inclou primer plat, segon plat i postres.
 • Possibilitat de repartiment domiciliari en aquells casos necessaris.

ATENCIÓ ESPECÍFICA A LA DEPENDÈNCIA 

La Llei de Dependència, 39/2006 de 14 de desembre, de Promoció a l’Autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, reconeix el nou dret a la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a persones en situació de dependència.

Este dret ha de garantir l’atenció a persones des del moment en què, de manera estable, necessiten ajuda d’uns altres per a dur a terme bona part de les activitats de la vida diària, com menjar, vestir-se, la cura personal, mobilitat, etc.

Segons la necessitat d’ajuda de la persona afectada per a dur a terme diverses de les activitats bàsiques de la vida diària se’l reconeix un grau de dependència (Grau I, Grau II i Grau III).

ARRANJAMENT D’HABITATGES

Adaptació de banys, cuines… que permeten la continuïtat de les persones majors en els seus domicilis, evitant situacions de risc. Rehabilitació i equipament bàsic i imprescindible per a l’atenció de les persones en el seu habitatge.

Suport financer en la col·locació d’ascensors i rampes.

OBJECTIUS

 • Incrementar la qualitat de vida de les persones majors que resideixen en habitatges mal adaptats o inadequats, per a facilitar les seues necessitats d’accessibilitat per limitació de mobilitat.
 • Afavorir les relacions entre persones majors i el seu entorn.
 • Afavorir l’estalvi social en retardar l’ingrés en residències.

ESCALA MÒBIL

Es tracta d’una cadira mecànica amb funcions específiques que permet pujar i baixar trams d’escala a aquelles persones que no tenen mobilitat per a fer-ho pels seus propis mitjans.

Dirigit a persones sense mobilitat que necessiten utilitzar escales i no puguen fer-ho pels seus propis mitjans.

Es requereix un espai suficient en les escales per a realitzar les maniobres, així com per a la seua instal·lació. Serà l’equip tècnic de la Creu Roja, o en defecte d’això un operari especialitzat, qui s’encarregue del maneig de l’escala mòbil.

COM SOL-LICITAR-HO?

Directament en les dependències de la Creu Roja o mitjançant els Serveis Socials Municipals.

Creu Roja local. Carrer Santa Bàrbara 5 baix. Tel.: 96 151 92 91

TRAMITACIÓ D’INGRÉS EN RESIDÈNCIA

Sol·licitud de places de residència per la tercera edat; davant situacions de solitud, deficiència de salut o absència de la família, per a què reben l’atenció necessària.

La sol·licitud, una vegada completat l’expedient, serà tramitada a la Conselleria de Serveis Socials , que serà qui realitzarà la baremació del cas i li assignarà la plaça pertinent.

CENTRES DE DIA PER A PERSONES MAJORS

Servei sociosanitari, i de suport familiar, dirigit a proporcionar durant el dia una atenció especialitzada a les necessitats bàsiques de persones majors afectades per diferents graus de dependència, afavorint així la seua permanència en el seu entorn i evitant internaments innecessaris.

OBJECTIUS

 • Cobrir les necessitats específiques dels qui requereixen atencions que no poden ser prestades adequadament en el domicili habitual.
 • Fer costat a les famílies possibilitant la vida familiar, social i laboral dels seus membres.
 • Procurar el major nivell possible d’autonomia i de qualitat de vida de les persones beneficiàries.

ACTIVITATS I SERVEIS QUE CONTEMPLA EL CENTRE

 • Acolliment i estada
 • Menjador
 • Higiene personal
 • Bugaderia
 • Transport
 • Activitats culturals i terapèutiques
 • Perruqueria
 • Podologia

TARGETA ABONAMENT TRANSPORT

Targeta de transport que permet a les persones majors de 65 anys o pensionistes beneficiar-se de descomptes en el preu de bitllets en les línies interurbanes dels autobusos que la Conselleria té convingudes.

BONIFICACIONS I EXEMPCIONS MUNICIPALS

Possibilitat per a les persones jubilades i pensionistes empadronades en el municipi, de sol·licitar l’exempció del 100% del tribut ECOTAXA, i la bonificació del 50% de la taxa per distribució d’aigua potable i clavegueram.

REQUISITS

La unitat familiar no ha de superar el mínim que estableix la Llei anualment per a pensions mínimes de jubilació o viduïtat.

COM SOL-LICITAR-HO?

Agència Tributària Municipal

Carrer Sant Francesc, 6-baix

Tel.: 96 198 88 18

CLUB D’OCI

Programa de tallers destinats específicament al col·lectiu de persones majors, entre els que podem trobar:

 • Taller de noves tecnologies
 • Taller de cant coral
 • Taller de teatre
 • Taller de estimulació cognitiva
 • Taller de Ioga-taitxí
 • Taller de ball en línia
 • Taller de pintura
 • Taller de cuina
 • Taller de expressió artística

REQUISITS

 • Persones majors de 65 anys.
 • Empadronades a Aldaia
 • Quota d’inscripció

CENTRES DE MAJORS

Centres destinats a la convivència e intercanvi d’experiències entre els majors, per mitja de l’organització d’activitats que proporcionen la cultura, l’oci, i molt especialment la qualitat de vida de quantes persones que hi participen. 

Centre Majors20 

Carrer Major, 20

Telèfon: 96.150.87.70

Centre Matilde Salvador

Carrer Mestre Serrano, 42

Telèfon: 96.198.87.96